यशस्वी केसेस 

 1. सफलता # 1श्री. एस. डी. महाजन, अमळनेर, जि:जळगाव
 2. सफलता # 2सौ. आशा पाटिल, पारोळाजि:जळगाव
 3. सफलता # 3श्री. नामदेव दगड़ू पाटिल, मंगरूलअमळनेर .
 4. सफलता # 4सौ. वत्सलबाई भाउराव पाटिल, शेवगे , पारोळा, जि:जळगाव .
 5. सफलता # 5सौ. सोनार, सातपुर, जि:नासिक
 6. सफलता # 6सौ. मंजुला बाई (गलापुर)आणि श्री. शांताराम ढोमन महाराज, दहिवदअमळनेर जि:जळगाव
 7. सफलता # 7सौ. रंजानबाई (भुसावळ ) श्री. गोकुल गबा महाजन, दहिवदअमळनेर जि:जळगाव
 8. सफलता # 8सौ. सुरु खा मनोज पाटिल, महादेव मंदिर च्या जवळ , हनुमान नगर, अमळनेर ,जि:जळगाव
 9. सफलता # 9सौ. हर्षा आणि श्री. ईश्वर पंडित पाटिल, महादेव मंदिर च्या जवळ , हनुमान नगर, अमळनेर ,जि:जळगाव
 10. सफलता # 10सौ. एस. एस. पाटिल, पिंपले रोड, अमळनेर जि: जळगाव
 11. सफलता # 11सौ. संगीता (अमळनेर )आणि श्री. प्रमोद विद्याधर कुरकुरे, अहीरे रोड, गणेश प्रतिभा बिल्डिंग, डोम्बीवली (पूर्व), जि:ठाणे . पहिल्या ३ महिन्यांच्या उपचारादरम्यानच सफलता मिळाली.
 12. सफलता # 12सौ. विद्या (म्हलसार)आणि श्री. नितिन भिका  पाटिल, मंगरूल, अमळनेर , जि:जळगाव  
 13. सफलता # 13सौ. सुवर्णा आणि श्री. नाना पाटिल, रहाण,बुरहानपुर, मध्य प्रदेश  
 14. सफलता # 14 सौ. आशा (अमळनेर )आणि श्री. नाना पाटिल, रहाण, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश .उपचाराच्या दुसऱ्या महिन्यानंतर लगेच गुण आला.
 15. सफलता # 15सौ. सविता (अमरावती)आणि श्री. अविनाश मधुकर भाल्ड़े, कुंटे  रोड, अमळनेर ,जि:जळगाव . लग्नाच्या 3 वर्षानंतर उपचार सुरु केले आणि उपचाराच्या दुसऱ्या महिन्यातच गुण आला.
 16. सफलता # 16सौ. रेणुका (वडोदरा) आणि श्री. युवराज यशवंत महाजन, त्रिकोनी गार्डन च्या जवळ , अमळनेर जि:जळगाव .लग्नाच्या 3 वर्षानंतर उपचार सुरु केले आणि उपचाराच्या दुसऱ्या महिन्यातच गुण आला.
 17. सफलता # 17सौ. कमलनयनी (चहार्डी)आणि हरिष वसंत मराठे, समर्थ  नगर, सम्राट होटल च्या मागे, अमळनेर जि:जळगाव . उपचाराच्या 4 महिन्यातच गुण आला.
 18. सफलता # 18सौ. स्नेहा (भुसावळ  ) श्री. संजयकुमार अहीरे, बौद्ध कालोनी, कचेरी रोड, अमळनेर जि:जळगाव . उपचाराच्या 4 महिन्यातच गुण आला.
 19. सफलता # 19सौ. रंजना (अंकलेश्वर)आणि श्री. तुलशिराम पाटिल मंगरूल, अमळनेर जि:जळगाव . आणि सौ. अनीता (मंगरूल)आणि श्री. जगदीश देवीदास पाटिल फाफोरे, अमळनेर जळगाव . उपचाराच्या 2 महिन्यातच गुण आला.
 20. सफलता # 20सौ. मायाबाई (मुकटी )आणि भटू पाटिल, पोलीस स्टेशन पास(चक्कीवाले) शिंदखेडा,जि:धुळे . 5 वर्षांच्या वैवाहिक जीवनानंतर 2-5-2004 ला उपचार सुरु केले आणि 24-6-2004 ला गुण आला.
 21. सफलता # 21श्री. रवींद्र पाटिल ( होमगार्ड) झामी चौक , अमळनेर जि:जळगाव . उपचाराच्या 4 महिन्यातच गुण आला.
 22. सफलता # 22सौ. मनीषा (मंगरूल)आणि श्री. रोहिदास रंगराव पाटिल, मोहाडी, चाळीसगाव रोड  , जि:धुळे लग्नाला 5-6 वर्ष झाली होती, 8-4-2004 ला उपचार सुरु केले आणि 15-7-2004 ला गुण आला.
 23. सफलता # 23श्री. भास्कर पाटिल, शिवनेरी वॉटर सप्लाइ, ममता क्लिनिक च्या जवळ , अवधान, जि:धुळे लग्नाला 5 वर्ष झाली होती, 29-9-2004 ला उपचार सुरु केले आणि 5-11-2004 ला गुण आला.
 24. सफलता # 24सौ. सपना (अमळनेर )आणि श्री. रवींद्र जुलाल पाटिल, शिव कॉलोनी, प्लॉट नं. 22, गट नं. 55 जि:जळगाव . लग्नाला 3 वर्ष झाली होती, 24-10-2004 ला उपचार सुरु केले आणि 17-12-2004 ला गुण आला.
 25. सफलता # 25सौ. साधना ( शिरूड)आणि श्री. सुनील भीमराव भदाने, मंगरूल, अमळनेर जि:जळगाव . लग्नाला 6 वर्ष झाली होती, 21-10-2004 ला उपचार सुरु केले आणि 6-12-2004ला लगेच गुण आला.
 26. सफलता # 26 सौ. वर्षा (पारोळा- मंगरूल) श्री. शरद हिरामण  पाटिल, मंगरूल, अमळनेर जि:जळगाव . लग्नाला 5 वर्ष झाली होती, 8-11-2004 ला उपचार सुरु केले आणि 29-12-2004 ला लगेच गुण आला.
 27. सफलता # 27सौ. सरला (शिरसमणी )आणि संजय भीमराव पाटिल, मंगरूल, अमळनेर जि:जळगाव . लग्नाला 4 वर्ष झाली होती,29-12-2004 ला उपचार सुरु केले आणि 22-2-2005 ला लगेच गुण आला.
 28. सफलता # 28सौ. ऊज्वला (घोड़गाँव)आणि श्री. रवींद्र पाटिल, चोपड़ा जि:जळगाव . लग्नाला 5 वर्ष झाली होती, इलाज सुरु केले आणि 5 महिन्यातच 22-2-2005 ला गुण आला.
 29. सफलता # 29सौ. भारती (अमळनेर )आणि मुरलीधर भिकन महाजन, कुंभार टेक, विट्ठल मंदिर च्या जवळ , बेटावद , ता. शिंदखेड़ा,जि:धुळे लग्नाला 2 वर्ष झाली होती, 30-12-2004 ला उपचार सुरु केले आणि 23-3-2005 ला लगेच गुण आला.
 30. सफलता # 30सौ. संगीता (जळगाव )आणि श्री. संजय प्रल्हाद नान्द्रे, कुंटे  रोड , अमळनेर जि:जळगाव . लग्नाला 3 वर्ष झाली होती, 24-10-2004 ला उपचार सुरु केले आणि 17-12-2004 ला लगेच गुण आला.
 31. सफलता # 31सौ. अनीता (  वावडे )आणि श्री. शरद साहेबराव पाटिल, सेल्वासा कंपनी, सेल्वासा, सूरत. लग्नाला 3 वर्ष झाली होती, 22-10-2004 ला उपचार सुरु केले आणि 26-02-2005 ला लगेच गुण आला.
 32. सफलता # 32सौ. योगिता (धुळे )आणि मिलिंद प्रभाकर पाटिल शिरूडकर, देशमुख नगर, पिंपले ,अमळनेर , जि:जळगाव   लग्नाला 7-8 वर्ष झाली होती, 26-2-2005 ला उपचार सुरु केले आणि 8-5-2005 ला लगेच गुण आला.
 33. सफलता # 33सौ. मनीषा आणि श्री. लिलाधर  मधुकर पाटिल, खाचने, चोपड़ा , जि:जळगाव लग्नाला 5 वर्ष झाली होती, 17-5-2005 ला उपचार सुरु केले आणि 17-7-2005 ला गुण आला.
 34. सफलता # 34सौ. आशाबाई ( शिरूड)आणि श्री. गिरधर  मोरे, योगेश्वर नगर, प्लॉट नं. 244, उधना, सूरत| लग्नाला 4-5 वर्ष झाली होती, 25-5-2005 ला उपचार सुरु केले आणि 13-7-2005 ला लगेच गुण आला.
 35. सफलता # 35सौ. स्वप्नाली (मंगरूल)आणि सुनील भास्करराव देवरे, पिंपरी, धरणगाव, जि:जळगाव . लग्नाला 4-5 वर्ष झाली होती, 5-6-2005 ला उपचार सुरु केले आणि 4-8-2005 ला लगेच गुण आला.
 36. सफलता # 36सौ. मालूबाई आणि शामराव लोटन पाटिल, 22 फ़ारिया, सेल्वासा, सूरत. लग्नाला 12 वर्ष झाली होती. या दरम्यान त्यांना फक्त एक, 4 वर्षांची मुलगी होती. आणि त्यानंतर एकही अपत्य नव्हतं. 4-8-2005 ला उपचार सुरु केले आणि 5-8-2005 ला गुण आला.|.
 37. सफलता # 37सौ. रेखाबाई (डांगरी)आणि श्री. प्रदीप वासुदेव पाटिल, मल्हारपूरा, चोपड़ा जि:जळगाव लग्नाला 8 वर्ष झाली होती, 28-3-2004 ला उपचार सुरु केले आणि 10-9-2004 ला लगेच गुण आला.
 38. सफलता # 38सौ. छायाबाई ( जलोद  )आणि श्री. शरद प्रकाश चौधरी, चाँदनी कुरहेअमळनेर ,जि:जळगाव लग्नाला 6 वर्ष झाली होती, 9-6-2005 ला उपचार सुरु केले आणि 11-9-2005 ला लगेच गुण आला.
 39. सफलता # 39सौ. वंदना (मंगरूल)आणि श्री. मनोज देवाजी पवार, नवाग्राम उम्यानगर, प्लॉट नं. 160, सूरतलग्नाला 8 वर्ष झाली होती, 21-11-2004 ला उपचार सुरु केले आणि 22-10-2005 ला लगेच गुण आला.
 40. सफलता # 40सौ. अर्चना (सरबेटे)आणि श्री. गोपाल बरकू पाटिल, मंगरूल, अमळनेर जि:जळगाव, लग्नाला 3 वर्ष झाली होती, 29-4-2005 ला उपचार सुरु केले आणि 22-11-2005 ला लगेच गुण आला.
 41. सफलता # 41सौ. वैशाली (आडगाव- बुरहानपुर )आणि श्री. प्रदीप किशोर शिंदे  , मल्हारपूरा, चोपड़ा ,जि:जळगाव , लग्नाला 4 वर्ष झाली होती, 23-11-2005 ला उपचार सुरु केले आणि 29-12-2005 ला लगेच गुण आला.
 42. सफलता # 42सौ. विराज (जळगाव )आणि श्री. जगदीश मनोहर पाटिल, जनरल वैद्य नगर, कमल हाउस च्या मागे, मनीषा बिल्डिंग, द्वारका, नासिक-पुणे रोडजि:नासिक -11| लग्नाला 3 वर्ष झाली होती, 29-8-2005 ला उपचार सुरु केले आणि 11-1-2006 ला गुण आला.
 43. सफलता # 43सौ. ऊज्वला (चोपडा)आणि श्री. बाबूलाल आत्मराम महाजन, विजय नगर, मगन मिस्त्री का मकान , चल्ठान  , पलसाना, जि: सूरतलग्नाला 13 वर्ष झाली होती, 06-12-2005 ला उपचार सुरु केले आणि 17-1-2006 ला लगेच गुण आला.
 44. सफलता # 44सौ. ज़ोस्ना (नाडियाद)आणि श्री. विश्वनाथ देवीदास पाटिल, गोवर्धन (मारवडअमळनेर  जि:जळगाव . लग्नाला 9 वर्ष झाली होती, 11-12-2005 ला उपचार सुरु केले आणि 19-1-2005 ला लगेच गुण आला.
 45. सफलता # 45सौ. शाईस्ताबी ( साक्री ) आणि श्री. कौशार ख़ान पठान 19, खुसबु, बीआणि सी क्वार्टर्स च्या मागे, मदीना मस्जिद, मलाड (E) मुंबईलग्नाला 8 वर्ष झाली होती, 8-11-2005 ला उपचार सुरु केले आणि 30-1-2006 ला लगेच गुण आला.
 46. सफलता # 46सौ. मेघा (अमळनेर )आणि श्री. संदिपराव नामदेवराव पाटिल, फोरेस्ट डेपो रामपुरा, चोपडा,जि:जळगाव . लग्नाला 5 वर्ष झाली होती, 7-7-2005 ला उपचार सुरु केले आणि 30-1-2006 ला लगेच गुण आला.
 47. सफलता # 47सौ. मनीषा आणि श्री. महेश माधवराव देशमुख, बोरसे गल्ली, पवन चौक, अमळनेर जि:जळगाव . लग्नाला 2 वर्ष झाली होती, 26-12-2005 ला उपचार सुरु केले आणि 11-3-2006 ला लगेच गुण आला.
 48. सफलता # 48सौ. सुषुमा (नासिक)आणि श्री. कैलास  चिन्तामणी पाटिल, रत्नापिंपरीअमळनेर जि:जळगाव . लग्नाला 2 वर्ष झाली होती, 26-2-2006 ला उपचार सुरु केले आणि 29-3-2006 ला गुण आला.
 49. सफलता # 49 सौ. पुष्पबाई (मालेगाँव)आणि श्री. सुरु श शिवाजी पाटिल, खापरखेडा , अमळनेर जि:जळगाव . लग्नाला 5 वर्ष झाली होती, 21-11-2005 ला उपचार सुरु केले आणि 31-3-2006 ला लगेच गुण आला.
 50. सफलता # 50सौ. मंगलाबाईआणि श्री. राजेन्द्र रामदास पाटिल (लोन्धवे) रामराज्य सोसाइटी प्लॉट न. 219, कपोदरचा रोड, सूरत, लग्नाला 13 वर्ष झाली होती, 2-3-2006 ला उपचार सुरु केले आणि 4-4-2006 ला गुण आला.
 51. सफलता # 51सौ. संगीताबाई आणि श्री. संजय साहेब पाटिल  बाळदे , शिरपूर,जि:धुळे  लग्नाला 6 वर्ष झाली होती, 13-1-2006 ला उपचार सुरु केले आणि 16-4-2006 ला गुण आला.
 52. सफलता # 52सौ. छायाआणि श्री. प्रकाश चिंघू पाटिल, भाटिया महाजन वाडी, डॉ. डी. बी. पाटिल क्लिनिक च्या मागे, धरणगाव जि:जळगाव लग्नाला 14 वर्ष झाली होती, 26-2-2006 ला उपचार सुरु केले आणि 26-4-2006 ला लगेच गुण आला.
 53. सफलता # 53सौ. कविता (धुळे )आणि श्री. जितेंद्र वसंतराव पाटिल, 37, अंबिका कॉलोनी, धुळे रोड, नंदुरबार लग्नाला 7 वर्ष झाली होती, 6-2-2006 ला उपचार सुरु केले आणि 29-4-2006 ला लगेच गुण आला.
 54. सफलता # 54सौ. सीमा ( शिरूड)आणि श्री. राजेन्द्र गुलबराव पवार, कामखेडा , नवजीवन चाल, रूम न. 8, शिव वल्लभ क्रॉस रोड रावलपद,  दहिसर,मुंबई. लग्नाला 13 वर्ष झाली होती, 2-3-2006 ला उपचार सुरु केले आणि 4-4-2006 ला गुण आला.
 55. सफलता # 55सौ. ज्योति (चोपडा)आणि श्री. संजू वेळा िकराव सिरसाठ  , 604, वाघ बीड़ नाका, विजय नगर च्या मागे, जि:ठाणेलग्नाला 5 वर्ष झाली होती, 14-2-2006 ला उपचार सुरु केले आणि 09-04-2006 ला लगेच गुण आला.
 56. सफलता # 56सौ. आशाबाई (विखरण)आणि श्री. रोहित नथ्थू  चौहान, मानिकनाथ नगर, डेप्ट. 1, गायत्री सोसाइटीच्या मागे, नरोदा रोड अहमदाबादलग्नाला 4 वर्ष झाली होती, 1-3-2006 ला उपचार सुरु केले आणि 11-5-2006 ला लगेच गुण आला.
 57. सफलता # 57श्री.आणि सौ. पाटिल, कावपिंम्प्री,जि:जळगाव , लग्नाला 9 वर्ष झाली होती, 25-2-2006 ला उपचार सुरु केले आणि 14-8-2006 ला लगेच गुण आला.
 58. सफलता # 58सौ. भारती ( बोरगाव )आणि श्री. दिलीप मनोहर पाटिल, सुप्रभात अपार्टमेंट, च्या समोर,मराठा मंगल कार्यालय, अमळनेर जि:जळगाव लग्नाला 4 वर्ष झाली होती, 01-05-2006 ला उपचार सुरु केले आणि 28-08-2006 ला लगेच गुण आला.
 59. सफलता # 59सौ. सुरु खा ( चिमठाने )आणि श्री. महेंद्र जयसिंग गिराशे , टेमलाई , शिंदखेड़ा, जि:धुळे  लग्नाला 4 वर्ष झाली होती, 01-04-2006 ला उपचार सुरु केले आणि 29-08-2006 ला लगेच गुण आला.
 60. सफलता # 60सौ. तृप्ति (जळगाव )आणि श्री. सुनील अर्जुन भदाने, कोल्हे नगर, जळगाव लग्नाला 4 वर्ष झाली होती, 18-03-2006 ला उपचार सुरु केले आणि 31-08-2006 ला लगेच गुण आला.
 61. सफलता # 61सौ. सरिता (दहिवद)आणि श्री. बालासाहेब शालीकराव  पाटिल, पार्वती नगर, 17/1,वॉटर सप्लाई  च्या जवळ   , जळगाव लग्नाला 4 वर्ष झाली होती, 18-03-2006 ला उपचार सुरु केले आणि 12-10-2006 ला लगेच गुण आला.
 62. सफलता # 62सौ. शैला (धरणगाव )आणि महेश पंढारी नाथ पाटिल, जानवे  , अमळनेर, जि:जळगाव , लग्नाला 10 वर्ष झाली होती, 27-06-2006 ला उपचार सुरु केले आणि 01-11-2006 ला लगेच गुण आला.
 63. सफलता # 63सौ. शैला आणि श्री. संजय बाबूराव बोरसे, धोबी गल्ली, जोशी वाडा, पालघी,जि:जळगाव .लग्नाच्या 12 वर्ष बाद उन्होने 29-08-2006 ला उपचार सुरु केले आणि 11-11-2006 ला लगेच गुण आला.
 64. सफलता # 64सौ. सीमाआणि श्री. दीपक साहेबराव ठाकरे, राजाराम नगर, कालंभीर, साक्रि,जि:धुळे  लग्नाला 6 वर्ष झाली होती, 04-10-2006 ला उपचार सुरु केले आणि 23-11-2006 ला लगेच गुण आला.
 65. सफलता # 65सौ. भारती आणि श्री. शेखर जगन्नाथ, बड़गुजार, शेखपुरा, चोपड़ा जि:जळगाव .लग्नाला 17 वर्ष झाली होती, 19-10-2006 ला उपचार सुरु केले आणि 29-11-2006 ला लगेच गुण आला.
 66. सफलता # 66सौ. तरन्नुमआणि श्री. शेख इकबाल अहमद शकीबुद्दीन, पारोळाजि:जळगाव लग्नाला 5 वर्ष झाली होती, 04-08-2006 ला उपचार सुरु केले आणि 18-12-2006 ला गुण आला.
 67. सफलता # 67सौ. योगिताआणि श्री. श्रीधर प्रभाकर पाटिल,  टाकरखेडा  अमळनेर जि:जळगाव लग्नाला 4 वर्ष झाली होती, 01-12-2006 ला उपचार सुरु केले आणि 02-01-2007 ला लगेच गुण आला.
 68. सफलता # 68 सौ. शीतल (नंदुरबार )आणि श्री. भारत रामचंद्र तांबोळी , सोनार लाइन, तिलक चौक मेन रोड,  शहादा   , नंदुरबार लग्नाला 5 वर्ष झाली होती, 24-11-2006 ला उपचार सुरु केले आणि 02-02-2007 ला लगेच गुण आला.
 69. सफलता # 69सौ. कमलबाई आणि श्री. धनाजी मन्सारम बागूल (नासिककर), पावर स्टेशन च्या समोर,नेहरू नगर, नंदुरबार लग्नाला 20 वर्षे झाली होती. १२ व्या वर्षी ऑपरेशन मध्ये एक ट्यूब काढून टाकली होती.. 14-12-2006 ला उपचार सुरु केले आणि 17-02-2007 ला लगेच गुण आला.
 70. सफलता # 70 सौ. विजयाआणि (पालघी) श्री. जितेंद्र मुरलीधर बाउस्कर, आ, नि. इस्टेट, रूम न. 58/8 टाइप 2, वरणगाव, भुसावळ , जि:जळगाव . लग्नाला 4 वर्ष झाली होती,  एक ट्यूब ब्लॉक होती. 14-08-2006 ला उपचार सुरु केले आणि 16-02-2007 ला लगेच गुण आला.
 71. सफलता # 71सौ. नंदा आणि श्री. सुधाकर दत्तात्रेय पाटिल,  शिंगावे , शिरपूर ,जि:धुळे लग्नाला 5 वर्ष झाली होती, 17-05-2006 ला उपचार सुरु केले आणि 18-02-2007 ला गुण आला.
 72. सफलता # 72सौ. रंजना (अंकलेश्वर)आणि श्री. भटू तुलशिराम पाटिल, मंगरूलअमळनेर जि:जळगाव लग्नाला 11 वर्ष झाली होती,,आणि 4 वर्षांची 1 मुलगी होती. 14-11-2006 ला उपचार सुरु केले आणि 19-02-2007 ला गुण आला.
 73. सफलता # 73सौ. कविता (अमळनेर )आणि श्री. अनिल भगवान चौधरी पाटिल वाडा, वाघाड़ी, शिरपूर , जि:धुळे . लग्नाला 5 वर्ष झाली होती, 27-11-2006 ला उपचार सुरु केले आणि 23-02-2007 ला गुण आला.
 74. सफलता # 74सौ. हर्षदा (कुसुंबा)आणि श्री. राजेन्द्र वसंतराव पाटिल, आदर्श नगर, पुष्पक अपार्टमेंट, वरसे, रोहा, जि:रायगड. लग्नाला 4 वर्ष झाली होती, 19-01-2007 ला उपचार सुरु केले आणि 23-02-2007 ला लगेच गुण आला.
 75. सफलता # 75सौ. सरिता (टाकरखेडा)आणि श्री. भगवान मोतीलाल पवार, दराने, जि:धुळे . लग्नाला 3 वर्ष झाली होती, 01-02-2007 ला उपचार सुरु केले आणि 05-03-2007 ला लगेच गुण आला.
 76. सफलता # 76सौ. अर्चना (धुळे )आणि श्री. विवेक भालचंद्र मराठे, कन्यादान मंगल कार्यालय च्या मागे, श्रीपार्क बिल्डिंग, नंदुरबार . लग्नाला 5 वर्ष झाली होती, 1 ट्यूब ब्लॉक होती. 11-12-2006 ला उपचार सुरु केले आणि 07-03-2007ला गुण आला.
 77. सफलता # 77सौ. आशा (तोढ़े-शिरपूर )आणि श्री. अजीत मूलचंद पाटिल, निमगव्हान, चोपड़ा,जि:जळगाव .लग्नाला 6 वर्ष झाली होती, 02-02-2007 ला उपचार सुरु केले आणि 14-03-2007ला लगेच गुण आला.
 78. सफलता # 78सौ. ममता आणि श्री. रमेश शालिग्राम पवार (कांजीपुरे), हरीशचंद्र नगर, 90/ब, मदन गिरिगांव नवी दिल्ली- 110062. लग्नाला 4 वर्ष झाली होती, 19-09-2006 ला उपचार सुरु केले आणि 18-03-2007ला लगेच गुण आला.
 79. सफलता # 79सौ. वैशाली (अंजनविहीरे)आणि श्री. जगदीश साहेबराव पवार, 137, योग, राजीव गांधी नगर, नंदुरबार . लग्नाला 4 वर्ष झाली होती, 14-02-2007 ला उपचार सुरु केले आणि 26-03-2007ला लगेच गुण आला.
 80. सफलता # 80सौ. पुष्पा (अमळनेर )आणि श्री. मधुकर हिंमतराव पाटिल, उमराव नगर, प्लॉट नं. 12, देवपुर,जि:धुळे . लग्नाला 6 वर्ष झाली होती, 17-01-2007 ला उपचार सुरु केले आणि 04-04-2007 ला लगेच गुण आला.
 81. सफलता # 81सौ. क्रांति ( शिरूड,जि:धुळे )आणि डॉ. श्री. नीलेश रंगराव देसले, सूयोग आर्चिड विंग, प्लॉट न. 279, sector 23, जुई नगर, नवी मुंबई. लग्नाला 4 वर्ष झाली होती, 08-02-2007 ला उपचार सुरु केले आणि 25-03-2007 ला लगेच गुण आला.
 82. सफलता # 82सौ. सरिता ( पाष्टे वारूळ  )आणि श्री. सुनील बाबूराव पाटिल, भिलाली, पारोळा, जि:जळगाव . लग्नाला 8 वर्ष झाली होती,आणि पहली 1 मुलगी होती. | 20-03-2007 ला उपचार सुरु केले आणि 03-05-2007 ला गुण आला.
 83. सफलता # 83सौ. आशाबाई ( शिरूड)आणि श्री. अरुण दशरथ पाटिल, E/25, सुमन कॉलोनी, छतरपुर एक्सटेन्षन, नवी दिल्ली. लग्नाला 15 वर्ष झाली होती, 30-05-2007 ला उपचार सुरु केले आणि 31-10-2007 ला लगेच गुण आला.
 84. सफलता # 84सौ. जयश्रीआणि सुनील कृष्णराव ठाकरे C/o के. बी. ठाकरे, शिव कॉलोनी शिरूड नाका, अमळनेर जि:जळगाव . लग्नाला 5 वर्ष झाली होती, 28-12-2006 ला उपचार सुरु केले आणि 16-05-2007 ला लगेच गुण आला.
 85. सफलता # 85सौ. अर्चना आणि श्री. अरुण भालेराव पाटिल,  बहादपूर , पारोळा, जि:जळगाव . लग्नाला 19 वर्ष झाली होती, 08-03-2007 ला उपचार सुरु केले आणि 19-05-2007 ला लगेच गुण आला.
 86. सफलता # 86सौ. सपना (कापडणे )आणि चेतनकुमार सुरु शराव पाटिल, न्याहलोद,जि:धुळे ,लग्नाला 12 वर्ष झाली होती, 17-04-2007 ला उपचार सुरु केले आणि 24-05-2007 ला लगेच गुण आला.
 87. सफलता # 87सौ. शोभा (वासरे-मारवड)आणि श्री. सर्जेराव मन्साराम  पाटिल, एस आर पी कॉलोनी, प्लॉट न. 73 ब, नकाने रोड, धुळे  लग्नाला 9 वर्ष झाली होती, मासिक पाळी 2, 3, 4 महिन्यांची यायची. 18-02-2007 ला उपचार सुरु केले आणि 22-05-2007 ला लगेच गुण आला.
 88. सफलता # 88सौ. रूपाली (एरंडोल)आणि श्री. सुनील भालेराव पाटिल, काशिमानगर, शहादा, नंदुरबार . लग्नाला 5 वर्ष झाली होती, त्यांना 5 वर्ष ची मुलगी होती. 12-05-2006 ला उपचार सुरु केले आणि 14-06-2007 ला लगेच गुण आला.
 89. सफलता # 89सौ. प्रज्ञा (शेन्दुर्नि)आणि श्री. नीलेश युवराज साळुंखे, 21, पटवारी कॉलोनी, अमळनेर . लग्नाला 2 वर्ष झाली होती, 01-06-2007 ला उपचार सुरु केले आणि 05-07-2007 ला लगेच गुण आला.
 90. सफलता # 90 सौ. इंदिरा (चहार्डी)आणि श्री. शैलेश गंभीर सूर्यवंशी, शिव कॉलोनी, भुसावळ रोड, फैज़पुर, रावेर. लग्नाला 4 वर्ष झाली होती, मासिक पाळी अनियमित, २-३ महिन्यांनी यायची.| 19-02-2007 ला उपचार सुरु केले आणि 27-07-2007 ला लगेच गुण आला.
 91. सफलता # 91 सौ. अनीता आणि श्री. दिलीप पंढरीनाथ पाटिल, पॅंचवाटी नगर, छपरा रोड, वॉटर टॅंक च्या जवळ , नवसारी सूरत. लग्नाला 14 वर्ष झाली होती, मासिक पाळी अनियमित होती. 02-11-2006 ला उपचार सुरु केले आणि 11-08-2007 ला लगेच गुण आला.
 92. सफलता # 92सौ. प्रियंका (धुळे े)आणि श्री. राजेन्द्र दीपचंद महाजन, बड़ा मालिवाड़ा, रामलीला चौक धरणगाव जि:जळगाव . लग्नाला 5 वर्ष झाली होती, 25-05-2007 ला उपचार सुरु केले आणि 15-08-2007 ला गुण आला.
 93. सफलता # 93सौ. मनीषा (अमळनेर )आणि श्री. संदीप अशोक पाटिल, दत्त पिठाची गिरणी, कासोदा , एरंडोल. जि:जळगाव लग्नाला 3 वर्ष झाली होती, 13-06-2007 ला उपचार सुरु केले आणि 16-08-2007 ला गुण आला.|.
 94. सफलता # 94सौ. वैशाली आणि श्री. अनिल अभिमन्यु पाटिल, गाँधिली, अमळनेर जि:जळगाव . लग्नाला 9 वर्ष झाली होती, 25-05-2007 ला उपचार सुरु केले आणि 21-08-2007 ला लगेच गुण आला.
 95. सफलता # 95सौ. प्रतिभाआणि श्री. राजेश संभाज़िराव पाटिल, बालाजी नगर, प्लॉट नं. 4/ब, पारोळा, जि:जळगाव . लग्नाला 5 वर्ष झाली होती, 04-05-2007 ला उपचार सुरु केले आणि 21-08-2007 ला लगेच गुण आला.
 96. सफलता # 96सौ. संगीता ( शिरूड)आणि श्री. शेखर साहेबराव पाटिल, हरकेश्वर अमरेवाडी, आनंद नगर, प्लॉट न. 18, रामोन रोड, अहमदाबाद. लग्नाला 9 वर्ष झाली होती, मासिक पाळी सामान्य होती. 20-02-2007 ला उपचार सुरु केले आणि 22-08-2007 ला गुण आला.
 97. सफलता # 97सौ. जयश्री आणि श्री. शिवाजी दिलीपराव खैरनार, ओमशांति लोंड्री बाजारपेठ,  आर्वी  , जि:धुळे. लग्नाला 6 वर्ष झाली होती, 10-04-2007 ला उपचार सुरु केले आणि 24-08-2007 ला गुण आला.
 98. सफलता # 98सौ. मनीषा आणि श्री. आनंदराव भिमसिंग राजपूत, आमोदे, शिरपूर , जि:धुळे.लग्नाला 7 वर्ष झाली होती, 28-10-2006 ला उपचार सुरु केले आणि 28-08-2007 ला गुण आला.
 99. सफलता # 99सौ. भारती (धुळे)आणि श्री. महेंद्र भाउराव  पाटिल (फ़ौजी), हिवर्ष , शिरपूर ,जि:धुळे . लग्नाला 5 वर्ष झाली होती, 05-04-2006 ला उपचार सुरु केले आणि 29-08-2007 ला गुण आला.
 100. सफलता # 100सौ. रंजानबाई (तावखेड़ा)आणि श्री. संजय कथ्थु पवार, श्री राम मंदिर च्या जवळ, परकोठा (कोलीवाडा), प्रकाशा, शहादा, जि:धुळे . लग्नाला 12 वर्ष झाली होती, मासिक पाळी 2, 3महिन्यांनी यायची. 03-03-2007 ला उपचार सुरु केले आणि 19-08-2007 ला गुण आला.
 101. सफलता # 101 सौ. प्रतिभा (शिरसगाँव)आणि श्री. चंदू दिनकर पाटिल, आँचलगाँव, आमडदे, भड़गाँव,जि:जळगाव . लग्नाला 12 वर्ष झाली होती, मासिक पाळी 2 - 3 महिन्यांची यायची.| 09-07-2007 ला उपचार सुरु केले आणि 19-09-2007ला लगेच गुण आला.
 102. सफलता # 102 सौ. प्रतिभा (पाष्टे) आणि श्री. दिनेश रंगराव देवरे, वडजाई , जि:धुळे .  लग्नाला 6 वर्ष झाली होती, 27-07-2007 ला उपचार सुरु केले आणि 23-09-2007 ला लगेच गुण आला.
 103. सफलता # 103सौ. निकिता (कुसुंबा) आणि श्री. मनोज दिगंबर पाटिल, कठोरा, चोपड़ा,जि:जळगाव . लग्नाला 2 वर्ष झाली होती, 05-06-2007 ला उपचार सुरु केले आणि 25-09-2007 ला गुण आला.
 104. सफलता # 104सौ. कल्पना आणि श्री. भारतकुमार आत्माराम लाड़, आचार्य नगर, जागृति मंगल कार्यालय च्या जवळ , वसमत रोड, परभणी. लग्नाला 4 वर्ष झाली होती, 29-05-2007 ला उपचार सुरु केले आणि 28-09-2007 ला लगेच गुण आला.
 105. सफलता # 105सौ. लीना (नासिक) आणि श्री. उल्हास सुभाष वर्ष ुँखे, 303 रामेश्वर, राम मारुति रोड, समर्थ भंडार च्या समोर, ठाणे. लग्नाला 10 वर्ष झाली होती, 13-07-2007 ला उपचार सुरु केले आणि 23-08-2007 ला लगेच गुण आला.
 106. सफलता # 106सौ. ज़ोस्ना (नासिक) आणि श्री. विलास हीरे, सेंचुरी डेनिम, सत्राटी, ठिकरी, खारगाँव. लग्नाला 7 वर्ष झाली होती, 23-07-2007 ला उपचार सुरु केले आणि 31-10-2007 ला लगेच गुण आला.
 107. सफलता # 107सौ. रूपाली आणि श्री. सुनील भालेराव पाटिल, शिरूड, शहादा. लग्नाला 9 वर्ष झाली होती, 21-07-2007 ला उपचार सुरु केले आणि 28-09-2007 ला लगेच गुण आला.
 108. सफलता # 108सौ. शुभांगी (अक्लूज-मलसिरस-सोलापुर) आणि श्री. शंकर शिवाजी दुगाने, इंद्रापुर - वाशी - उस्मानाबाद, कंडारी, भुसावळ . लग्नाला 2 वर्ष झाली होती, 21-08-2007 ला उपचार सुरु केले आणि 21-10-2007 ला लगेच गुण आला.
 109. सफलता # 109 सौ. अनीता (धुळे ) आणि श्री. पांढुरंग दगा बोरसे  , 11 B CRP कालोनी, नकाने रोड, देवपुर, धुळे  लग्नाला 17 वर्ष झाली होती, 30-07-2007 ला उपचार सुरु केले आणि 06-10-2007 ला लगेच गुण आला.

   

 110. सफलता # 110सौ. पूजा (नान्द्रे-जळगाव ) आणि श्री. प्रभाकर मनोहर पाटिल, पाष्टे, शिंदखेड़ा,जि:धुळे . लग्नाला 7 वर्ष झाली होती, त्यांना 4 वर्षांची मुलगी होती. 12-06-2007 ला उपचार सुरु केले आणि 11-10-2007 ला लगेच गुण आला.
 111. सफलता # 111सौ. यशोदा (आमोदा -जळगाव ) आणि श्री. प्रमोद मारुति पाटिल, दहिवद, शिवहिरा नगर, नवगाम, डिंडोली रोड, प्लॉट 16, उधना, सूरत. लग्नाला 9 वर्ष झाली होती, 18-07-2007 ला उपचार सुरु केले आणि 20-10-2007 ला लगेच गुण आला.
 112. सफलता # 112सौ. मनीषा (चाळीसगाव, ) आणि श्री. भटेश  मधुकर पाटिल, प्लॉट नं. 56, हेगड़ेवार नगर,  धरणगाव   लग्नाला 5 वर्ष झाली होती, 11-09-2007 ला उपचार सुरु केले आणि 21-10-2007 ला लगेच गुण आला.
 113. सफलता # 113सौ. सरिता (टाकरखेडे) आणि श्री. भगवान मोतीलाल पवार, दराने, गव्हाने, शिंदखेड़ा. लग्नाला 3 वर्ष झाली होती, पहिल्या वेळी गर्भपात झाला होता.. 13-08-2007 ला उपचार सुरु केले आणि 22-10-2007 ला लगेच गुण आला.
 114. सफलता # 114सौ. ज्योति (धुळे ) आणि श्री. कैलास  शालिग्राम पाटिल, आशीर्वाद एकता नगर, एनशेत रोड, वाडा, ठाणे. लग्नाला 3 वर्ष झाली होती, 09-07-2007 ला उपचार सुरु केले आणि 20-10-2007 ला लगेच गुण आला.
 115. सफलता # 115सौ. रेखाबाई (तामसवाडी) आणि श्री. शिवाजी खांडू पाटिल, तिलक तलाव, काजी बिल्डिंग च्या मागे, चोपड़ा रोड,धरणगाव लग्नाला 10 वर्ष झाली होती, 27-04-2007 ला उपचार सुरु केले आणि 29-10-2007 ला लगेच गुण आला.
 116. सफलता # 116सौ. सोनाली (फागने) आणि श्री. विजय प्रकाश पाटिल, शेरी, झुरखेडा,धरणगाव ,जि:जळगाव . लग्नाला 4 वर्ष झाली होती, 25-05-2007 ला उपचार सुरु केले आणि 31-11-2007 ला गुण आला.
 117. सफलता # 117सौ. रत्नाबाई (यावल-प्रकाशा) आणि श्री. सुरु श माधवराव रामराजे, आंबेडकर चौक तलोदा, नंदुरबार . लग्नाला 3 वर्ष झाली होती, 13-10-2007 ला उपचार सुरु केले आणि 23-11-2007 ला लगेच गुण आला.
 118. सफलता # 118सौ. ममता (शहादा) आणि श्री. संजय सुभाष चौधरी, B-12, बहादरलोक बंगलो, रामनगर च्या जवळ , अंकलेश्वर भरूच. लग्नाला 8 वर्ष झाली होती, 03-09-2007 ला उपचार सुरु केले आणि 24-11-2007 ला लगेच गुण आला..
 119. सफलता # 119सौ. तमन्ना (लासलगाव) आणि श्री. संदीप प्रकाशचंद पाटनी, फ्लॅट नं. 44, सतगुरु कालोनी, पूजा प्रोविजन, दत्त मंदिर, नाव्हि रोड, देवपुर, धुळे . लग्नाला 2 वर्ष झाली होती, 16-10-2007 ला उपचार सुरु केले आणि 28-11-2007 ला गुण आला.
 120. सफलता # 120सौ. शशिकला (नासिक) आणि श्री. रमाकांत जगन्नाथ कासार, , महाजन वॉर्ड, कंडारी,भुसावळ ,जि:जळगाव , लग्नाला 8 वर्ष झाली होती, 30-10-2007 ला उपचार सुरु केले आणि 08-12-2007 ला गुण आला.
 121. सफलता # 121 सौ. प्रतिभा (भड़गाँव) आणि श्री. रावसाहेब साहेबराव देसले, जैतोबा नगर, वाडीभोकर , धुळे. लग्नाला 10वर्ष झाली होती, 08-09-2007 ला उपचार सुरु केले आणि 16-11-2007 ला लगेच गुण आला.

   

 122. सफलता # 122सौ. सुवर्णा (अडावद) आणि श्री. ऋषिकेश माधवराव देशपांडे, लक्ष्मी नगर, चिंचोली, यावल,जि:जळगाव . लग्नाला 4 वर्ष झाली होती, 22-11-2007 ला उपचार सुरु केले आणि 20-12-2007 ला लगेच गुण आला.
 123. सफलता # 123सौ. मोसमी (धुळे ) आणि श्री. वाल्मीक भाईदास जाधव (धुळेकर ), बालमुकुंद, 3, ईन्द्रनगरी, कामतवाड़े, शिवार, महाले मंगल कार्यालय च्या समोर, नासिक-8, लग्नाला 7 वर्ष झाली होती, 14-10-2007 ला उपचार सुरु केले आणि 20-12-2007 ला गुण आला.
 124. सफलता # 124सौ. रेखा आणि श्री. सुरेश भास्कर पाटिल, बाबरुड, पाचोरा,जि:जळगाव . लग्नाला 12 वर्ष झाली होती,, एक ट्यूब आपरेशन च्या वेळी, काढून टाकली होती. 21-11-2007 ला उपचार सुरु केले आणि 25-12-2007 ला लगेच गुण आला.
 125. सफलता # 125 सौ. हर्षा (अमळनेर ) आणि श्री. नितिन सुधाकर पोतदार, A-12, गिरिजा विहार सोसाइटी, बिजलीनगर, चिंचवडपुणे. लग्नाला 4 वर्ष झाली होती,10-11-2007 ला उपचार सुरु केले आणि 29-12-2007 ला लगेच गुण आला.

   

 126. सफलता # 126सौ. नंदिनी (चोपड़ा) आणि श्री. शैलेश रोहिदास साळुंखे , S नं. 127/1, वाल्मीक हाउसिंग सोसाइटी रोव नं. 3, ओमशांति कॉंप्लेक्स च्या जवळ , पुणे. लग्नाला 4 वर्ष झाली होती,28-11-2007 ला उपचार सुरु केले आणि 01-01-2008 ला गुण आला.
 127. सफलता # 127सौ. वंदना (धुळे ) आणि श्री. नितिन भटू अढावे, प्लॉट नं. 26, गायत्री नगर देवपुर, धुळे लग्नाला 14 वर्ष झाली होती,आणि 9 वर्षांचा १ मुलगा आहे.. 05-11-2007 ला उपचार सुरु केले आणि 02-01-2008 ला लगेच गुण आला.
 128. सफलता # 128सौ. अनीता (मोहाडी पी. डांगरी) आणि श्री. सुभाष भास्कर पाटिल, श्रीराम नगर च्या समोर, माता भगवती कालोनी, जय योगेश्वर माध्यमिक विध्यालय, ढ़ेकू रोड, अमळनेर , लग्नाला 8 वर्ष झाली होती, 11-09-2007 ला उपचार सुरु केले आणि 07-01-2008 ला गुण आला.
 129. सफलता # 129सौ. सुवर्णा (चाळीसगाव, ) आणि श्री. रमेश पुंडलिक वाणी, 29, जय शंकर कालोनी, चाळीसगाव, रोड, धुळे. लग्नाला 10 वर्ष झाली होती, 24-11-2007 ला उपचार सुरु केले आणि 26-01-2008 ला गुण आला.
 130. सफलता # 130सौ. सुनीता (शिंदावने) आणि श्री. संतोष नारायण चौहान, 604, वीनस 1, क्रोस्मॉस रीजेंसी, वाघबिल, विजयनगरी च्या समोर, घोड़बंदर रोड, ठाणे (प)लग्नाला 6 वर्ष झाली होती,. 27-10-2007 ला उपचार सुरु केले आणि 27-01-2008 ला लगेच गुण आला.
 131. सफलता # 131 सौ. संगीता आणि श्री. विठोबा पंडित मालि, जयनगर, शहादा, नंदुरबार , लग्नाला 9 वर्ष झाली होती, 19-12-2007 ला उपचार सुरु केले आणि 28-01-2008 ला लगेच गुण आला.
 132. सफलता # 132सौ. वर्षा (कापडने) आणि श्री. विजय दत्तात्रेय पाटिल, चोरवड, पोरोला, जि:जळगाव , लग्नाला 4 वर्ष झाली होती, 26-09-2007 ला उपचार सुरु केले आणि 28-01-2008 ला गुण आला.
 133. सफलता # 133सौ. मनीषा (नंदुरबार ) आणि श्री. संजय मुरलीधर सोंदाणे, राजीव गांधी नगर, धुळे रोड, नंदुरबार , लग्नाला 12 वर्ष झाली होती, 14-12-2007 ला उपचार सुरु केले आणि 29-01-2008 ला गुण आला.
 134. सफलता # 134सौ. मीनाक्षी (धुळे ) आणि श्री.भिका भास्कर पाटिल, भोइ गल्ली, नवापुर, लग्नाला 5 वर्ष झाली होती, 13-08-2007 ला उपचार सुरु केले आणि 31-01-2008 ला गुण आला.
 135. सफलता # 135सौ. वर्षा (धुळे े) आणि श्री. रामेश्वर विट्ठल चौधरी, नवग्राम, डिंडोली, उधना, सूरत. लग्नाला 4.5 वर्ष झाली होती, 01-12-2007 ला उपचार सुरु केले आणि 01-01-2008 ला लगेच गुण आला.
 136. सफलता # 136सौ. पूनम (कुआ- शिरपूर ) आणि श्री. विजय साहेबराव जाधव, प्लॉट नं. 7, लालबहादुर शास्त्री नगर, नवजीवन ब्लड बॅंक च्या जवळ , धुळे . लग्नाला 10 वर्ष झाली होती,, मासिक पाळीअनियमित  होती.. 05-01-2008 ला उपचार सुरु केले आणि 22-02-2008 ला गुण आला.
 137. सफलता # 137सौ. पूजा (नान्द्रे) आणि श्री. प्रभाकर मोहनराव पाटिल, पश्तेशिंदखेड़ा, जि:धुळे पहिल्या वेळी गर्भपात झाला. 14-01-2008 ला उपचार सुरु केले आणि 25-02-2008ला लगेच गुण आला.
 138. सफलता # 138 सौ. कल्पना (कल्पना) आणि श्री. राजेश बालकनाथ विसपुते, शिवशक्ति चौक, तांबेपुरा, अमळनेर ,जि:जळगाव . लग्नाला 13 वर्ष झाली होती, 28-09-2007 ला उपचार सुरु केले आणि 04-03-2008 ला गुण आला.

   

 139. सफलता # 139सौ. अनीता (धांडणे-साक्रि) आणि श्री. विनोद गोविंदराव वाघ, बालापुर, फागने, धुळे लग्नाला 3 वर्ष झाली होती, 18-08-2007 ला उपचार सुरु केले आणि 06-03-2008 ला लगेच गुण आला.
 140. सफलता # 140सौ. सुनीता (एरंडोल) आणि श्री. राजेश भाईदास मालि, गोंडुर, धुळे. लग्नाला 9 वर्ष झाली होती, 07-02-2008 ला उपचार सुरु केले आणि 12-03-2008 ला गुण आला.
 141. सफलता # 141सौ. ज़ोस्ना (नासिक) आणि श्री. विलास हीरे, सेंचुरी डेनिम, सत्राति, ठिकारी, खारगांव , लग्नाला 7 वर्ष झाली होती, पहिल्या वेळी गर्भपात झाला. पुन्हा  12-12-2007 ला उपचार सुरु केले आणि 20-03-2008 ला लगेच गुण आला.
 142. सफलता # 142सौ. भाग्यश्री आणि श्री. महारू सखाराम अहिरराव, वदाला - वदालि, चाळीसगाव, जि:धुळे . लग्नाला 4वर्ष झाली होती, 23-05-2008 ला उपचार सुरु केले आणि 22-02-2009 ला लगेच गुण आला.
 143. सफलता # 143सौ. मोनाली (जानवे) आणि श्री. प्रशांत रंगराव पाटिल, भाटेवाडी च्या जवळ , पारोळा,जि:जळगाव . लग्नाला 2.5 वर्ष झाली होती, 22-02-2008 ला उपचार सुरु केले आणि 22-03-2008 ला लगेच गुण आला.
 144. सफलता # 144सौ. कविता (वासरे) आणि श्री. भटू घमनलाल पाटिल, वासरे, चौवेळा ीअमळनेर ,जि:जळगाव . लग्नाला 2.5 वर्ष झाली होती, 14-11-2007 ला उपचार सुरु केले आणि 10-04-2008 ला लगेच गुण आला.
 145. सफलता # 145सौ. सरिता (शिरपूर ) आणि श्री. सुनील माधवराव पाटिल, साईबाबा कालोनी, करवंद नाका, प्लॉट नं. 27, शिरपूर ,जि:धुळे. लग्नाला 9 वर्ष झाली होती, 31-12-2008 ला उपचार सुरु केले आणि 27-03-2009 ला लगेच गुण आला.
 146. सफलता # 146सौ. रत्नामाला आणि श्री. प्रकाश ज्ञानेश्वर चौधरी, विरोदा ,यावल,जि:जळगाव . पहले 1 मुलगी  होती.  10-11-2007 ला उपचार सुरु केले आणि 28-03-2008 ला गुण आला.

   

 147. सफलता # 147सौ. ममता (शहादा) आणि श्री. संजय सुभाष चौधरी, अंकलेश्वर, लग्नाला 8वर्ष झाली होती, 24-11-2007 ला गुण आला., परंतु दुर्भाग्यवश गर्भपात झाला., आणि त्यानंतर इलाज सुरु केले आणि 06-04-2008 ला गुण आला.
 148. सफलता # 148 सौ. सीमाबाई (वैदाने) आणि श्री. अशोक गणपत पाटिल, चालठान , पलसाना, सूरत. लग्नाला 11 वर्ष झाली होती, 22-02-2008 ला उपचार सुरु केले आणि 23-04-2008 ला लगेच गुण आला..
 149. सफलता # 149सौ. ज्योति (राजकोट) आणि श्री. रवींद्र पुंडलिक चौधरी, गणेश कालोनी, तांबेपुरा, अमळनेर ,जि:जळगाव . लग्नाला 5 वर्ष झाली होती,, 19-12-2007 ला उपचार सुरु केले आणि 24-04-2008 ला गुण आला.
 150. सफलता # 150सौ. वैशाली (मोराने-नकाने) आणि श्री. अशोक भटा पाटिल, इंद्रापिंपरी, अमळनेर ,जि:जळगाव . लग्नाला 4 वर्ष झाली होती, 17-12-2007 ला उपचार सुरु केले आणि 21-04-2008 ला लगेच गुण आला.

   

 151. सफलता # 151 सौ. अर्चना आणि श्री. अरुण भालेराव पाटिल, बहदरपुर, पारोळा,जि:जळगाव , 20 वर्षांच्या वैवाहिक जीवनात,  ती गर्भवती झाली परंतु गर्भपात झाला., 10-02-2008 ला उपचार सुरु केले आणि 28-04-2008ला लगेच गुण आला.
 152. सफलता # 152सौ. शारदा (दहिवद) आणि श्री. श्रीकांत वसंतराव कवठळकर, कवठळ, धुळे , लग्नाला 7 वर्ष झाली होती, 30-11-2007 ला उपचार सुरु केले आणि 25-04-2008 ला गुण आला.
 153. सफलता # 153सौ. संगीता (विखरण-दोंडाईचा) आणि श्री. अशोक शंकर पाटिल, भिलाली, पारोळा, ह. मु. प्रेमलोक कालोनी, नरे नगर, पुणे. लग्नाला 7 वर्ष झाली होती, गर्भा नलिका मध्ये व्रण असल्यामुळे     1नलिका   काढावी लागली. 09-11-2007 ला उपचार सुरु केले आणि 26-04-2008 ला गुण आला.
 154. सफलता # 154सौ. छायाबाई (इंदवे-साक्रि) आणि श्री. किशोर वेडू पाटिल, वैदानेनंदुरबार , मराठा गल्ली, हनुमान मंदिर च्या जवळ , शिरपूर लग्नाला 8 वर्ष झाली होती, 15-03-2007 ला उपचार सुरु केले आणि 30-04-2008 ला लगेच गुण आला.
 155. सफलता # 155सौ. वेदिका शिरसाळे आणि श्री. कैलास निंबा पाटिल, उंबरखेडे, चाळीसगाव, जळगाव . संतोषी माता कालोनी, प्लॉट नं. 12,नकाना रोड, देवपुर, धुळे , लग्नाला 9 वर्ष झाली होती, 31-03-2007 ला उपचार सुरु केले आणि 03-05-2008 ला लगेच गुण आला.
 156. सफलता # 156सौ. रूपालीआणि श्री. नरेश रमेश कुवर, F-01, वास्तुवातिका, लोढ़ा गार्डन, गांधारी, कल्याण (प). लग्नाला 10 वर्ष झाली होती, आणि  त्यांना  1 मुलगी  होती. 12-11-2007 ला उपचार सुरु केले आणि 16-05-2008ला लगेच गुण आला.
 157. सफलता # 157सौ. जयश्री (धुळे ) आणि श्री. प्रवीण लक्ष्मणराव ननावरे, 433-E, पुष्कर अपार्टमेंट, सोमवार पेठ,पुणे, लग्नाला 2 वर्ष झाली होती,, मासिक पाळी गोळ्या  घेतल्यानंतर    यायची.   , 03-12-2007 ला उपचार सुरु केले आणि 11-06-2008 ला लगेच गुण आला.
 158. सफलता # 158सौ. प्रतिभा (चिरण-खदाने) आणि श्री. दिनेश रघुनाथ ढोले होलनाहोती. , शिरपूर , जि:धुळे . लग्नाला 7 वर्ष झाली होती,, मासिक पाळीअवधि 3-4 महीने की होती. 18-09-2007 ला उपचार सुरु केले आणि 05-06-2008ला लगेच गुण आला.
 159. सफलता # 159 सौ. माधुरी (धुळे े)आणि श्री. अरुण चंपालाल चौधरी, 2-A, पंचशील बिल्डिंग, प्रेमनगर च्या जवळ , खोरगाँव नाका, कलवा (प). लग्नाला 9वर्ष झाली होती, 12-05-2008 ला उपचार सुरु केले आणि 10-06-2008ला लगेच गुण आला.
 160. सफलता # 160सौ. सुवर्णा (भोरखेडा-शिरपूर ) आणि श्री. वीरपाल विट्ठलसिंह राजपूत, उधना यार्ड, नीगीरी शांतिनगर सोसाइटी, उधना, सूरत,.लग्नाला 4 वर्ष झाली होती, 15-01-2008 ला उपचार सुरु केले आणि 11-06-2008ला लगेच गुण आला.
 161. सफलता # 161सौ. वैशाली (प्रकाशा) आणि श्री.अनिलभास्कर विसपुते, 27 A, गजानन महाराज कालोनी, पिणेश्वर कालोनी च्या जवळ , शिरपूर , जि:धुळे. लग्नाला 2वर्ष झाली होती, 04-04-2008 ला उपचार सुरु केले आणि 12-06-2008ला लगेच गुण आला.
 162. सफलता # 162सौ. पुष्पा (चोपड़ा) आणि श्री. दिपक भालेराव पाटिल, गजानन कन्स्ट्रक्षन, भड़गाँव रोड, परिजात मेडिकल, वाणी मंगल कार्यालय च्या जवळ , चाळीसगाव,जि:जळगाव . लग्नाला 14 वर्ष झाली होती, 29-08-2007 ला उपचार सुरु केले आणि 10 महीने बाद 18-06-2008 ला गुण आला.
 163. सफलता # 163सौ. सुरु खा (तांबोले) आणि श्री. प्रवीण बी. पाटिल RH81/1 बजाज नगर, एमईडीसी वालूज, औरंगाबाद . लग्नाला 5 वर्ष झाली होती,, एक गर्भ नलिका बंद होती   आणि  मासिक पाळी अनियमित होती. 17-03-2008 ला उपचार सुरु केले आणि 28-06-2008ला लगेच गुण आला.
 164. सफलता # 164 सौ. सरिता (जानवे) आणि श्री. भगवान यशवंत गांगुर्डे, यशोकुंज हाउसिंग सोसाइटी, B/6, रामबाग-4, सुरु श केबल च्या जवळ , कल्याण(प). लग्नाला 10 वर्ष झाली होती,त्यांना 7 वर्षांची  मुलगी  आहे , 01-06-2008 ला उपचार सुरु केले आणि 30-06-2008ला लगेच गुण आला.
 165. सफलता # 165सौ. मनीषा (डांगरी) आणि श्री. प्रमोद वासुदेव पाटिल, मल्हारपूराचोपड़ा,जि:जळगाव , लग्नाला 8 वर्ष झाली होती,, 16-04-2008 ला उपचार सुरु केले आणि 03-07-2008ला लगेच गुण आला.
 166. सफलता # 166सौ. रूपाली आणि श्री. महेंद्र प्रकाश पाटिल, उत्कर्ष नगर, सम्राट होटेल च्या जवळ , अमळनेर ,जि:जळगाव . लग्नाच्या  9 महिन्यानंतर  नंतर, 27-02-2008 ला उपचार सुरु केले आणि 05-07-2008ला गुण आला.
 167. सफलता # 167 सौ. प्रेरणा (वर्षी) आणि श्री. मधुकर आर. चौधरी, पुणे-51, लग्नाला 2.5 वर्ष झाली होती,, 25-03-2008 ला उपचार सुरु केले आणि 11-07-2008 ला लगेच गुण आला.

   

 168. सफलता # 168सौ. विध्याआणि श्री. मनोहर श्रीराम देसले, 51, संतोष नगर वाडीभोकर रोड, देवपुर, धुळे. लग्नाला 6 वर्ष झाली होती,, 30-03-2008 ला उपचार सुरु केले आणि 12-07-2008 ला लगेच गुण आला.
 169. सफलता # 169सौ. सीमा (जळगाव ) आणि श्री. विजय तुलशिराम कोली, ज़रीमरी पोलीस लाइन, बिल्डिंग नं. B-2, कमिश्नर ऑफीस च्या जवळ , ठाणे- 51. लग्नाला 2 वर्ष झाली होती, 02-06-2008 ला उपचार सुरु केले आणि 10-07-2008 ला लगेच गुण आला.
 170. सफलता # 170सौ. अश्विन (नान्द्रि -धुळे ) आणि श्री. सचिन हंबिरराव पाटिल, आदर्श कालोनी, प्लॉट नं. 89, देवपुर धुळे, लग्नाला 6 वर्ष झाली होती,, 26-06-2008 ला उपचार सुरु केले आणि 29-07-2008ला गुण आला.
 171. सफलता # 171सौ. रजनी आणि श्री. अनिल दोधु चौधरी, 15-A, परिजात कालोनी, देवपुर, धुळे, लग्नाला 12 वर्ष झाली होती, त्यांना  1 मुलगी  आहे  , 05-01-2008 ला उपचार सुरु केले आणि 20-07-2008ला गुण आला.
 172. सफलता # 172 सौ. क्रांति (शहादा) आणि श्री. तेजराज नाथमल जैन, बोरी मार्केट, विजय ट्रॅवेल्ज़ च्या जवळ , शहादा, नंदुरबार . लग्नाला 5 वर्ष झाली होती,, 27-03-2008 ला उपचार सुरु केले आणि 07-08-2008ला लगेच गुण आला.
 173. सफलता # 173सौ. कल्यानी (भुसावळ ) आणि श्री. गणेश वसंतराव पाटिल, गणेश शास्त्री नगर, श्री अमृत पार्कज्ञुना मुम्बई रोड, कळवा, ठाणे, लग्नाला 10 वर्ष झाली होती,, 22-02-2008 ला उपचार सुरु केले आणि 06-05-2008ला लगेच गुण आला.
 174. सफलता # 174 सौ. शिलाबाई (आडगाव) आणि श्री. गुलाबराव संतोष पाटिल, महाळपूर, बहादरपूर, पारोळा,जि:जळगावलग्नाला 6 वर्ष झाली होती,, 29-03-2008 ला उपचार सुरु केले आणि 16-08-2008ला गुण आला.
 175. सफलता # 175सौ. अनीता (पिपंरखेडे -आडगाव) आणि श्री. मनोज रमेश पाटिल, भीमा बिल्डिंग, 9, शरसचंद्र  नगर, शिरपूर ,जि:धुळे. लग्नाला 4 वर्ष झाली होती,, मासिक पाळी अनियमित  होती., 13-06-2008 ला उपचार सुरु केले आणि 18-08-2008ला लगेच गुण आला.
 176. सफलता # 176सौ. संगीता आणि श्री. सुशांतअप्पापाटिल, शहापूर, जि:ठाणे, लग्नाला 13 वर्ष झाली होती,, त्यांना  एक मुलगी  आहे  , 14-06-2008 ला उपचार सुरु केले आणि 20-08-2008ला गुण आला.
 177. सफलता # 177सौ. मनीषा (गाळण - पाचोरा) आणि श्री. हेमराज वान्धन पाटिल, सोनवद , धरणगाव ,जि:जळगाव . लग्नाला 12 वर्ष झाली होती,, 27-02-2008 ला उपचार सुरु केले आणि 21-06-2008ला लगेच गुण आला.
 178. सफलता # 178सौ. सुरु खा (नांदेड-वडगांव ) आणि श्री. रवींद्र पांढुरंग सौ. न्दाणेधामणगांव , चाळीसगाव, जि:जळगाव . लग्नाला 5 वर्ष झाली होती,, 16-07-2008 ला उपचार सुरु केले आणि 25-08-2008 ला गुण आला.
 179. सफलता # 179 सौ. वैशाली (टेकवाडे-चाळीसगाव, ) श्री. ज्ञानेश्वर भिका सूर्यवंशी , नंदाळे,जि:धुळे . लग्नाला 4 वर्ष झाली होती,, 16-05-2008 ला उपचार सुरु केले आणि 28-08-2008 ला लगेच गुण आला.
 180. सफलता # 180सौ. भारती  आणि श्री. सुशांत गौरीशंकर साखरे , साळुंखे गल्ली , शुक्रवार पेठतुळजापूर, जि:उस्मानाबाद, लग्नाला 6 वर्ष झाली होती, 30-06-2008 ला उपचार सुरु केले आणि 29-08-2008ला गुण आला.
 181. सफलता # 181सौ. नूतन (मंगरुळ) आणि श्री. महेश  रमेश पाटिल, साने नगर, अमळनेर , लग्नाला 3 वर्ष झाली होती, 02-05-2008 ला उपचार सुरु केले आणि 30-08-2008ला लगेच गुण आला.
 182. सफलता # 182सौ. ललिताबाई  आणि श्री. निंबा पूरनदास चौहान, उद्योगप्रसाद अपार्टमेंट, प्लॉट नं. 15, N-9, सिडको औरंगाबाद  , लग्नाला 6 वर्ष झाली होती, 17-04-2008 ला उपचार सुरु केले आणि 12-08-2008 ला लगेच गुण आला.
 183. सफलता # 183सौ. आशाबाई  आणि श्री. झुंबरसिंग प्रतापसिंग राजपूतराजपूत कालोनी, प्लॉट नं. 8, महाराणा प्रताप विध्यालय च्या जवळ , देवपुर, धुळे, लग्नाला 12 वर्ष झाली होती, 09-07-2008 ला उपचार सुरु केले आणि 13-09-2008 ला लगेच गुण आला.
 184. सफलता # 184सौ. गायत्री  आणि श्री. संजय निंबा पाटिल, वकील कालोनी, प्लॉट नं , 99, शिरपूर , जि:धुळे. लग्नाला 9 वर्ष झाली होती, 13-02-2008 ला उपचार सुरु केले आणि 23-03-2008 ला लगेच गुण आला.
 185. सफलता # 185सौ. छाया आणि श्री. शामकात सुकलाल पाटिल, 12, एकविरा नगर, नकाने रोड, देवपुर, धुळे. लग्नाला 10 वर्ष झाली होती, त्यांना  एक 8 वर्ष  की मुलगी  आहे  , 16-04-2008 ला उपचार सुरु केले आणि 17-09-2008ला लगेच गुण आला.
 186. सफलता # 186 सौ. ज्योती (अनंतपुर ) आणि श्री. रविकांत कैलास जैस्वालचहार्डी , चोपड़ा,जि:जळगाव . लग्नाला 7 वर्ष झाली होती, 17-04-2008 ला उपचार सुरु केले आणि 19-09-2008 ला गुण आला.

   

 187. सफलता # 187सौ. सारिका (धुळे े) आणि श्री. सुरु श आनंद मराठे , चिनोदा, तलोदा, नंदुरबार लग्नाला 8 वर्ष झाली होती, 31-01-2008 ला उपचार सुरु केले आणि 15-12-2008 ला लगेच गुण आला.
 188. सफलता # 188 सौ. पूजा ( गोंदूर  ) आणि श्री. गजानन रावण  सूर्यवंशी , मोतीराम चौधरी नगर, शिरपूर  कनहाळा रोड, भुसावळ ,जि:जळगाव . लग्नाला 10 वर्ष झाली होती, 08-07-2008 ला उपचार सुरु केले आणि 17-10-2008 ला गुण आला.
 189. सफलता # 189 सौ. प्रतिभा (भिलाली) आणि श्री. त्रुषांत देवजीराव पाटिल, साळवा, धरणगाव ,जि:जळगाव . लग्नाला 3 वर्ष झाली होती,, 09-05-2008 ला उपचार सुरु केले आणि 22-10-2008ला लगेच गुण आला.
 190. सफलता # 190सौ. जयश्री (आसनखेडे-पचोरा) आणि श्री. रवींद्र प्रल्हाद पाटिल, भोणे, अमळनेर ,जि:जळगाव , लग्नाला 1 वर्ष झाले होते. 10-03-2008 ला उपचार सुरु केले आणि 29-10-2008 ला लगेच गुण आला.
 191. सफलता # 191सौ. मीना (अमळनेर )आणि श्री. संजय मधुकर दळवीहरियाणा , लग्नाला 7 वर्ष झाली होती, 12-04-2008 ला उपचार सुरु केले आणि 11-11-2008 ला लगेच गुण आला.

   

 192. सफलता # 192सौ. पल्लवी (धुळे) आणि श्री. प्रफुल रमेश पाटिल, नवलनगर, सर्वे नं. 6 - A/B लक्ष्मीनगर, जैन मंदिर च्या जवळ , सांगवी, पुणे. लग्नाला 3 वर्ष झाली होती, 10-08-2008 ला उपचार सुरु केले आणि 11-11-2008 ला लगेच गुण आला.
 193. सफलता # 193 सौ. कल्पना आणि श्री. राजेश बालकनाथ विसपुते, ताबेपूरा, अमळनेर ,जि:जळगाव , लग्नाला 14 वर्ष झाली होती, 04-03-2007 को सकारात्मक परिणाम मिलापरंतु  दुर्भाग्य गर्भपात झाला  आणि    01-08-2008 ला उपचार सुरु  केले  आणि 03-12-2008 ला लगेच गुण आला.
 194. सफलता # 194 सौ. सोनाली (वासरे) आणि श्री. दीपकराव खुशाल देसले, पिम्प्रिहाट , भड़गाँव,जि:जळगाव , लग्नाला 4 वर्ष झाली होती, एक गर्भ नलिका बंद थी  आणि  मासिक पाळी 10-15 दिन सामान्य पाळी से पहले आते होती.. 23-06-2008 ला उपचार सुरु केले आणि 07-12-2008ला लगेच गुण आला..

   

 195. सफलता # 195सौ. रेखाबाई आणि श्री. गणेश अमृत चौधरी, मल्हारपूर , चोपड़ा,जि:जळगाव . लग्नाला 7 वर्ष झाली होती, स्त्रीबीज नही बन रहे होती. , 27-08-2008 ला उपचार सुरु केले आणि 17-12-2008ला लगेच गुण आला.
 196. सफलता # 196सौ. अनीता आणि श्री. नवल यशवंत पाटिल, 55 लक्ष्मी नगर, देवपुर, धुळे े, 03-10-2008 ला उपचार सुरु केले आणि 10-01-2009ला लगेच गुण आला.
 197. सफलता # 197सौ. कल्पना आणि श्री. सुरु श दशरथ बैसानेबाटलीबाय प्रमुख पार्क के सामनेमेदवाड उधना, सूरत, लग्नाला 5 वर्ष झाली होती, 03-11-2008 ला उपचार सुरु केले आणि 06-01-2009ला लगेच गुण आला.
 198. सफलता # 198 सौ. हेमलता (अमळनेर ) आणि श्री. प्रवीण ताराचन्द सनेर,  प्रेरणा सोसाइटी, श्रुति कॉंप्लेक्स च्या समोर, गौरीपाडा, रोड, मिलिंदनगर, कल्याण, जि:ठाणे. लग्नाला 5 वर्ष झाली होती, 03-11-2008 ला उपचार सुरु केले आणि 18-01-2009ला लगेच गुण आला..

   

 199. सफलता # 199सौ. मनीषा आणि श्री. किरण शामराव निकम, थाळनेर, शिरपूर , जि:धुळे. लग्नाला 2 वर्ष झाली होती, 10-03-2008 ला उपचार सुरु केले आणि 19-01-2009 ला लगेच गुण आला.
 200. सफलता # 200सौ. आशा  आणि श्री. झुंबरसिंग राजपूत, धुळे, 02-12-2008 ला उपचार सुरु केले आणि 10-01-2009 ला लगेच गुण आला.
 201. सफलता # 201सौ. वैशालीआणि श्री. धनराज काशिनाथ पाटिल, गुलाबराव वामनराव तांबे, जय भवानी नगर,वडगाव शेरी, पुणे, लग्नाला 9 वर्ष झाली होती,. मासिक पाळी 5 - 6 महिन्यांनी यायची,आणि मासिक पाळी साठी गोळ्या घ्याव्या लागत होत्या. स्त्रीबीज तयार होत नव्हते आणि फुटतही नव्हते., 17-05-2008 ला उपचार सुरु केले आणि 27-01-2009ला लगेच गुण आला.
 202. सफलता # 202 सौ. ज्योत्स्ना आणि श्री. शशिकांत किसन वाघ, प्लॉट नं. 110 इंदिरा पार्क, G-2, बिल्डिंग, भाजी मंडी च्या जवळ , चिंचवड, पुणे, लग्नाला 2 वर्ष झाली होती, स्त्रीबीज तयार होत नव्हते आणि फुटतही नव्हते., 02-12-2008 ला उपचार सुरु केले आणि 29-01-2009 ला लगेच गुण आला.
 203. सफलता # 203 सौ. हर्षाली आणि श्री. लक्ष्मण निंबा चौधरी, संत जगनाडे चौक, चौधरी वाडा, चाळीसगांव,जि:जळगाव . लग्नाला 2 वर्ष झाली होती, 29-11-2008 ला उपचार सुरु केले आणि 30-01-2009 ला लगेच गुण आला.
 204. सफलता # 204 सौ. वैशाली (निफाड )आणि श्री. दीपक एन. पाटिल, महावीर नगर, पारोळा. लग्नाला साडे चार वर्ष झाली होती, मासिक पाळी 2-3 महिन्यांनी यायची. , 08-09-2008 ला उपचार सुरु केले आणि 02-02-2009 ला लगेच गुण आला.
 205. सफलता # 205 सौ. सरिता (शिरपूर )आणि श्री. सुनील माधवराव पाटिल, शिरपूर ,जि:धुळे , लग्नाला 9 वर्ष झाली होती, 23-12-2008 ला उपचार सुरु केले आणि 03-02-2009 ला लगेच गुण आला.
 206. सफलता # 206 सौ. मनीषा (उभर्टि )आणि श्री. जगदीश सुकलाल मोरे, 32 A, काशिनाथ नगर, तलोदा, नंदुरबार , लग्नाला 5 वर्ष झाली होती, स्त्रीबीज तयार होत नव्हते आणि फुटतही नव्हते., 30-07-2008 ला उपचार सुरु केले आणि 04-02-2009 ला लगेच गुण आला.
 207. सफलता # 207 सौ. शीतल आणि श्री. चंद्रकांत श्रीकृष्णा चौहान, वडाळि, शहादा, जि:नंदुरबार . लग्नाला 5 वर्ष झाली होती, 08-12-2008 ला उपचार सुरु केले आणि 06-02-2009 ला लगेच गुण आला.
 208. सफलता # 208 सौ. वैशाली आणि श्री. सुनील पाटिल, मराठे गल्ली, बजरंग चौक, धरणगाव,जि:जळगाव . लग्नाला 3 वर्ष झाली होती, 24-11-2008 ला उपचार सुरु केले आणि 06-02-2009 ला लगेच गुण आला.
 209. सफलता # 209 सौ. शारदा (दहिवद)आणि श्री. श्रीकांत वसंत कवठलकर, कवठल, जि:धुळे , लग्नाला 8 वर्ष झाली होती, 06-11-2008 ला उपचार सुरु केले आणि 07-02-2009 ला लगेच गुण आला.
 210. सफलता # 210 सौ. सुवर्णा (मूडी)आणि श्री. संतोष विट्ठल मतकर, कोपरगांव, जि:अहमदनगर, लग्नाला 5 वर्ष झाली होती, स्त्रीबीज वाढत नव्हते. 16-12-2008 ला उपचार सुरु केले आणि 14-02-2009 ला लगेच गुण आला.
 211. सफलता # 211 सौ. माधवीआणि श्री. श्रीराम देवराम तेले, प्लॉट नं. 146, विद्यानागर, श्री स्वामी समथॅ च्या जवळ , दत्त मंदिर, देवपुर, धुळे , लग्नाला 11 वर्ष झाली होती, स्त्रीबिजांचा प्रॉब्लेम होता. 13-07-2008 ला उपचार सुरु केले आणि 16-02-2009 ला लगेच गुण आला.
 212. सफलता # 212 सौ. मंदाकिनी (मोहाडी)आणि श्री. दिलीप गोविंदराव जगताप, धामणगांव, चाळीसगांव,जि:जळगाव , लग्नाला 12 वर्ष झाली होती, 20-12-2008 ला उपचार सुरु केले आणि 24-03-2009 ला लगेच गुण आला.
 213. सफलता # 213 सौ. भारती (मोहाडी-धुळे )आणि श्री. अनिल ज़गन पाटिल, अशोक काले चाल, सुभाष रोड, नवापाड, डोंबिवली (प), कल्याण, ठाणे, लग्नाला 11 वर्ष झाली होती, 16-05-2008 ला उपचार सुरु केले आणि 7 महिन्यांनी 07-03-2009 ला सफलता मिळाली.
 214. सफलता # 214 सौ. वैशाली (धुळे )आणि श्री. दिगंबर गंगाराम महाजन नाकने रोड, SRP कॉलोनी च्या मागे, केले नगर, प्लॉट नं. 62, धुळे , लग्नाला 13 वर्ष झाली होती, मासिक पाळी अनियमीत होती आणि स्त्रीबिजांचा प्रॉब्लेम होता., 01-01-2009 ला उपचार सुरु केले आणि 13-04-2009 ला लगेच गुण आला.
 215. सफलता # 215 सौ. अलकाआणि श्री. आनंदा अर्जुन साळुंखे, 11 के. मधुकर भाऊसाहेब नगर, वलवाड़ी शिवार, एन.सी. आबा पाटिल विध्यालय च्या जवळ , धुळे. लग्नाला 12 वर्ष झाली होती,, स्त्रीबिजांचा प्रॉब्लेम होता., 03-11-2008 ला उपचार सुरु केले आणि 23-03-2009 ला लगेच गुण आला.
 216. सफलता # 216 सौ. सारिका (धुळे )आणि श्री. सुरु श आनंदा मराठे, चिनोदा, तळोदा, नंदुरबार , लग्नाला 3 वर्ष झाली होती, 30-01-2008 ला उपचार सुरु केले आणि 15-12-2008 ला लगेच गुण आला.
 217. सफलता # 217 सौ. वंदना (सूरत)आणि श्री. राजू कोन्डु चौधरी, साकळी, यावल,जि:जळगाव . लग्नाला 15 वर्ष झाली होती, 16-09-2007 ला उपचार सुरु केले आणि 14-03-2008 ला लगेच गुण आला.
 218. सफलता # 218 सौ. वैशाली आणि श्री सुनील पाटिल, मराठे गल्ली, धरणगाव , जि:जळगाव . १५-११-२०८ ला उपचार सुरु केले आणि ६-२-२००९ ला लगेच गुण आला.
 219. सफलता # 219 सौ. ऋतुजा (भुसावळ )आणि श्री. राहुल दीपक कुलकर्णी, कोपरगांव, जि:अहमदनगर, प्लॉट नं. 12 समर्थ कॉंप्लेक्स, गोकुल नगरी कॉर्नर. लग्नाला 5 वर्ष झाली होती, स्त्रीबिजांचा प्रॉब्लेम होता., 03-12-2008 ला उपचार सुरु केले आणि 24-03-2009 ला लगेच गुण आला.
 220. सफलता # 220 सौ. शीला (आडगांव )आणि श्री. गुलाबराव संतोष पाटिल, महालपुर, बहादरपुर, पारोळा,जि:जळगाव , लग्नाला 6 वर्ष झाली होती,, 11-03-2008 ला उपचार सुरु केले आणि 14-04-2009 ला लगेच गुण आला.
 221. सफलता # 221 सौ. मंदाकिनी (महेंद्र-भड़गाँव)आणि श्री. प्रवीण धनराज पाटिल,पिंपरी(कजगाव), पाचोरा,जि:जळगाव , लग्नाला 14 वर्ष झाली होती,त्यांना ११ वर्षांचा एक मुलगा होता , 06-11-2008 ला उपचार सुरु केले आणि 21-12-2009 ला लगेच गुण आला.
 222. सफलता # 222 सौ. नीता (मालेगाँव)आणि श्री. सागर गोरख बागुल, मांगल्य गणेश नगर, निफाड, जि:नासिक, लग्नाला 3 वर्ष झाली होती, 12-01-2008 ला उपचार सुरु केले आणि 31-03-2009 ला लगेच गुण आला.
 223. सफलता # 223 सौ. दीपिका (बोरे)आणि श्री. दीपक साहेबराव बोरसे, वेलोदे, चोपड़ा, जि:जळगाव , लग्नाला 5 वर्ष झाली होती, 01-01-2009 ला उपचार सुरु केले आणि 31-03-2009 ला लगेच गुण आला.
 224. सफलता # 224 सौ. सीमा (पिंपरी पारोळा)आणि श्री. नागेश आसाराम ठाकरे, वालखेडा, शिदखेडा, जि:धुळे , लग्नाला 6 वर्ष झाली होती,, 14-01-2009 ला उपचार सुरु केले आणि 21-02-2009 ला लगेच गुण आला.
 225. सफलता # 225 सौ. छायाबाई आणि श्री. राजू धनराज पाटिल, बाहुटे, पारोळा, जि:जळगाव , लग्नाला 10 वर्ष झाली होती, 05-01-2009 ला उपचार सुरु केले आणि 29-04-2009 ला लगेच गुण आला.
 226. सफलता # 226 सौ. नीता (दहिवद)आणि श्री. दुर्गेश भालचंद पाटिल, विध्या नगर, होटेल सम्राट च्या मागे, धुळे रोड, अमळनेर, जि:जळगाव , लग्नाला 1 - 2 वर्ष झाली होती, मासिक पाळी अनियमीत होती आणि स्त्रीबीजांची वाढ होत नव्हती. 22-02-2009 ला उपचार सुरु केले आणि 04-05-2009 ला लगेच गुण आला.
 227. सफलता # 227 सौ. भाग्यश्री आणि श्री. प्रवीण भारत पाटिल, आडगांव, पारोळा, जि:जळगाव , लग्नाला 2 वर्ष झाली होती, मासिक पाळी 4, 5 महिन्यांनी यायची, 16-01-2009 ला उपचार सुरु केले आणि 13-04-2009 ला लगेच गुण आला.
 228. सफलता # 228 सौ. मीनल आणि श्री. अनिल प्रल्हादराव कोळि, राममंदिर ट्रस्ट, रूम न. 3, सावटा, डहाणू, जि:ठाणे, लग्नाला 3 वर्ष झाली होती, मासिक पाळी3, महिन्यांनी यायची आणि त्यासाठी गोळ्या घ्याव्या लागायच्या. 03-11-2008 ला उपचार सुरु केले आणि 15-05-2009 ला लगेच गुण आला.
 229. सफलता # 229 सौ. रूपाली (मोहिदे - नंदुरबार )आणि श्री. किरण विकास पाटिल, भीलखेड़ा, धरणगांव, जि:जळगाव , लग्नाला 2 वर्ष झाली होती, 27-02-2009 ला उपचार सुरु केले आणि 30-05-2009 ला लगेच गुण आला.
 230. सफलता # 230 सौ. वंदना (होळनाहोती. )आणि श्री. देवेंद्र रघुनाथ पाटिल, आमोदे, शिरपूर , जि:धुळे , लग्नाला 4 वर्ष झाली होती, 28-03-2009 ला उपचार सुरु केले आणि 10-04-2009 ला लगेच गुण आला.
 231. सफलता # 231 सौ. सपना आणि श्री. चंद्रकांत जिवंतराव देवरे, ओम क्लासेस, तहसील च्या समोर, भड़गाँव,जि:जळगाव , लग्नाला 4 वर्ष झाली होती, मासिक पाळी2, 3, 4 महिन्यांनी यायची, 27-2-2009 ला उपचार सुरु केले आणि 30-05-2009 ला लगेच गुण आला.
 232. सफलता # 232 सौ. मोहिनी (निनपुड)आणि श्री. हिरामण सीताराम भोये, गायकवाड सर का घर, सुरगाना, नासिक, लग्नाला 2 वर्ष झाली होती, 14-05-2009 ला उपचार सुरु केले आणि 11-06-2009 ला लगेच गुण आला.
 233. सफलता # 233 सौ. मनीषा आणि श्री. चंद्रकांत भगवान पाटिल, कोळपिंप्रि, पारोळा, जि:जळगाव , लग्नाला 3 वर्ष झाली होती, स्त्रीबिजांचा प्रॉब्लेम होता. 29-11-2008 ला उपचार सुरु केले आणि 18-06-2009 ला लगेच गुण आला.
 234. सफलता # 234 सौ. मिलन (चोपड़ा)आणि श्री. किशोर निंबाजी पाटिल (फौजी), मुन्दाणे, पारोळा, जि:जळगाव , लग्नाला 4 वर्ष झाली होती, स्त्रीबीज तयार होत नव्हते. 14-05-2009 ला उपचार सुरु केले आणि 20-06-2009 ला लगेच गुण आला.
 235. सफलता # 235 सौ. रिना (पाष्टे)आणि श्री. चुनिलाल सखाराम पाटिल, पांडेसारा, श्रीराम नगर, बमरोली रोड, रूम न. 110,उधना, सूरत, लग्नाला 9 वर्ष झाली होती,, 26-04-2009 ला उपचार सुरु केले आणि 08-06-2009ला लगेच गुण आला.
 236. सफलता # 236 सौ. रत्नाबाई (जैताने-निजामपुर )आणि श्री. दगडू दयाराम महाजन, कोढावळ, शहादा, नंदुरबार , लग्नाला 16 वर्ष झाली होती,, 16-03-2009 ला उपचार सुरु केले आणि 22-06-2009 ला लगेच गुण आला.
 237. सफलता # 237 सौ. सुमती (मारवाड़)आणि श्री. संजय गोरख पाटिल, शाहू नगर, विद्या विहार कॉलोनी च्या जवळ , अमळनेर, जि:जळगाव , लग्नाला 13 वर्ष झाली होती,, त्यांना 7 वर्षांची मुलगी आहे , 21-10-2008 ला उपचार सुरु केले आणि 26-06-2009 ला लगेच गुण आला.
 238. सफलता # 238 सौ. पूनम (मध्य प्रदेश)आणि श्री. राजेंद्र भास्कर पाटिल, महाड, जि:रायगड, लग्नाला 3 वर्ष झाली होती,आणि स्त्रीबिजांचा प्रॉब्लेम होता., 25-05-2009 ला उपचार सुरु केले आणि 03-07-2009 ला लगेच गुण आला.
 239. सफलता # 239 श्री. ज्योती (नासिक)आणि श्री. प्रवीण वसंतराव कुलकर्णी, प्राथमिक आरोग्य केन्द्र सोनवद, सोनवद, धरणगांव, जि:जळगाव , लग्नाला 5 वर्ष झाली होती,स्त्रीबीज नही बन रहे होती., 26-03-2009 ला उपचार सुरु केले आणि 07-07-2009ला लगेच गुण आला.
 240. सफलता # 240 सौ. मनीषा आणि श्री. महेंद्र शामराव महाजन, समता कॉलोनी, तांबेपुरा, अमळनेर, जि:जळगाव , लग्नाला 2 वर्ष झाली होती, 04-01-2009 ला उपचार सुरु केले आणि 05-07-2009 ला लगेच गुण आला.
 241. सफलता # 241 सौ. ज्योति (भुसावळ )आणि श्री. योगराज विट्ठल पाटिल, गजानन नगर, बिल्डिंग, B2 विटावा ठाणे, लग्नाला 3 वर्ष झाली होती, PCOD का प्रॉब्लेम था, 23-05-2009 ला उपचार सुरु केले आणि 17-07-2009 ला लगेच गुण आला.
 242. सफलता # 242 सौ. योगिता आणि श्री. अविनाश झॅडू महाजन, 12 जे. बी. बडगुजर कॉलोनी, देवपुर, धुळे , लग्नाला 8 वर्ष झाली होती, 09-05-2009 ला उपचार सुरु केले आणि 18-07-2009 ला लगेच गुण आला.
 243. सफलता # 243 सौ. चारुशिला (मालेगाँव)आणि श्री. नामदेव चंदन सूर्यवंशी, प्लॉट नं. 36, सर्वे न. 8 शिवराना नगर, दत्त ट्रॅक्टर गँरेज च्या जवळ ,जळगाव , लग्नाला 7 वर्ष झाली होती,10-04-2009 ला उपचार सुरु केले आणि 25-07-2009 ला लगेच गुण आला.
 244. सफलता # 244 सौ. संध्या (शिल्टि)आणि श्री. अरुण दयाराम पाटिल, कोठारी पार्क, प्लॉट नं.14, नंदुरबार रोड, S.T. डेपो च्या समोर, दोंडाईचा, शिंदखेडा, लग्नाला 8 वर्ष झाली होती,, 07-11-2009 ला उपचार सुरु केले आणि 12-08-2009 ला लगेच गुण आला.
 245. सफलता # 245 सौ. सुरेखा (अमळनेर )आणि श्री. विलास संतोष धनगर, वरखेडे, धुळे , लग्नाला 3 वर्ष झाली होती, मासिक पाळी 2, 3, 4 महिन्यांनी यायची, 05-06-2009 ला उपचार सुरु केले आणि 13-08-2009 ला लगेच गुण आला.
 246. सफलता # 246 सौ. गीता (साळवे - चिमठाणे )आणि श्री. सुरु श भास्कर माळी, प्लॉट नं. 17, कौरोजी नगर, शासकीय दुध डेअरी रोड, धुळे , लग्नाला 3 वर्ष झाली होती, स्त्रीबीज तयार होत नव्हते. 23-05-2009 ला उपचार सुरु केले आणि 17-09-2009 ला गुण आला.
 247. सफलता # 247 सौ. शुभांगी (कोथळी-मुक्ताईनगर)आणि श्री. विकास नथू कोल्हे, साळवा, धरणगाव, जि:जळगाव , लग्नाला 6 वर्ष झाली होती, 26-06-2009 ला उपचार सुरु केले आणि 27-08-2009 ला गुण आला.
 248. सफलता # 248 सौ. दीपाली (कुसूंबा)आणि श्री. सुकलाल सोमाजी सोनार, आक्रणी, नंदुरबार , लग्नाला 2 वर्ष झाली होती, 02-12-2009 ला उपचार सुरु केले आणि 05-03-2009 ला लगेच गुण आला.
 249. सफलता # 249 सौ. हेतल (बडोदा)आणि श्री. प्रशांत हिरालाल महाले, गणेश नगर, धुळे रोड, नंदुरबार , लग्नाला 5 वर्ष झाली होती, 17-05-2009 ला उपचार सुरु केले आणि 02-09-2009 ला लगेच गुण आला.
 250. सफलता # 250 सौ. साधना (गोंडुर)आणि श्री. मुरलीधर भास्कर पाटिल, शेडावे, पारोळा, जि:जळगाव , लग्नाला 2 वर्ष झाली होती, 04-08-2009 ला उपचार सुरु केले आणि 07-08-2009 ला लगेच गुण आला.
 251. सफलता # 251 सौ. हर्षदा आणि श्री. रमेश राजेवसिंह राजपूत, आंबावाडी, अमरोली, सुरत, लग्नाला 3 वर्ष झाली होती, 12-08-2009 ला उपचार सुरु केले आणि 11-09-2009 ला लगेच गुण आला.
 252. सफलता # 252 सौ. जयश्री आणि श्री. सुनील विजय नाईक, गांधिपुरा, एरंडोल, जि:जळगाव , लग्नाला 9 वर्ष झाली होती, स्त्रीबिजांचा प्रॉब्लेम होता., 06-12-2008 ला उपचार सुरु केले आणि लगेच ९ महिन्यांनी 13-09-2009 ला गुण आला.
 253. सफलता # 253 सौ. वंदना आणि श्री. अनिल उत्तम अहिरे, प्लॉट नं. 8 कपूर अपार्टमेंट, मेन रोड, गंगापूर रोड, सावरकर नगर, नासिक. लग्नाला 12 वर्ष झाली होती, 03-06-2009 ला उपचार सुरु केले आणि 20-09-2009 ला लगेच गुण आला.
 254. सफलता # 254 सौ. ज्योति आणि श्री. बापू रमेश लोहार, रामसिंग नगर, शिरपूर , जि:धुळे , लग्नाला 6 वर्ष झाली होती, 08-06-2009 ला उपचार सुरु केले आणि 21-09-2009 ला लगेच गुण आला.
 255. सफलता # 255 सौ. संगीता बाईआणि श्री. माधवराव भीमराव पाटिल, नगग्राम, डिडोली रोड, जलाराम नगर, प्लॉट नं. 94, खेदकर, उधना, सूरत, लग्नाला 14 वर्ष झाली होती, 25-08-2009 ला उपचार सुरु केले आणि 21-09-2009ला लगेच गुण आला.
 256. सफलता # 256 सौ. कविता आणि श्री. अशोक (फौजी) संभाजीराव पाटिल, गडखांब, नगांव, अमळनेर, जि:जळगाव , लग्नाला 3 वर्ष झाली होती, 21-03-2009 ला उपचार सुरु केले आणि 23-09-2009 ला लगेच गुण आला.
 257. सफलता # 257 सौ. निशिगंधा (पिंप्रिसीम-एरंडोल)आणि श्री. नरेंद्र उदयसिंग पाटिल,चोरवड, भुसावळ , जि:जळगाव , लग्नाला 17 वर्ष झाली होती, स्त्रीबिजांचा प्रॉब्लेम होता.,02-09-2009 ला उपचार सुरु केले आणि 03-10-2009ला लगेच गुण आला.
 258. सफलता # 258 सौ. वंदना आणि श्री. भीमराव आनंदा माळी, C.S. न. 137/2, लांडगे वस्ती, धावडे वस्ती, पुणे-नासिक रोड भोसरी, पुणे-39, लग्नाला 20 वर्ष झाली होती, स्त्रीबिजांचा प्रॉब्लेम होता. 18-05-2009 ला उपचार सुरु केले आणि 21-10-2009 ला लगेच गुण आला.
 259. सफलता # 259 सौ. स्वाती आणि श्री. इंद्र नारायण बाहेकर, 104, इ -वींग, महावीर अपार्टमेंट, खंबालपाडा, डोबिवली(इ ) जि:ठाणे, लग्नाला 5 वर्ष झाली होती,, स्त्रीबिजांचा प्रॉब्लेम होता., 07-05-2009 ला उपचार सुरु केले आणि 29-10-2009 ला लगेच गुण आला.
 260. सफलता # 260 सौ. मिलन आणि श्री. किशोर निंबाजी पाटिल, मुन्दाणे, पारोळा, जि:जळगाव ,लग्नाला 4 वर्ष झाली होती, गर्भपात झाल्यामुळे पुन्हा 25-09-2009 ला उपचार सुरु केले आणि 31-10-2009 ला लगेच गुण आला.
 261. सफलता # 261 सौ. ज्योति आणि श्री. रवींद्र कन्हैयालाल जैस्वाल, चहार्डी, चोपडा, जि:जळगाव , लग्नाला 8 वर्ष झाली होती, याआधी २ वेळा गर्भपात झाला होता. 13-06-2009 ला उपचार सुरु केले आणि 02-11-2009 ला लगेच गुण आला.
 262. सफलता # 262 सौ. प्रतिभा (जरंडी)आणि श्री. गजानन रामदास पाटिल, साकेगाव, राम मंदीर वॉर्ड, भुसावळ , जि:जळगाव , लग्नाला 5 वर्ष झाली होती, स्त्रीबिजांचा प्रॉब्लेम होता., 27-07-2009 ला उपचार सुरु केले आणि 26-11-2009ला लगेच गुण आला.
 263. सफलता # 263 सौ. सुवर्णा (चोपड़ा)आणि नितिन मोतीलाल चौधरी, नेहरु नगर, वाडी भोकर रोड, पाणि की टंकी च्या जवळ , सुशीनाला के कीनारे, देवपुर धुळे , लग्नाला 9 महिने झाली होती., स्त्रीबिजांचा प्रॉब्लेम होता., 26-08-2009 ला उपचार सुरु केले आणि 01-12-2009 ला लगेच गुण आला.
 264. सफलता # 264 सौ. सुवर्णा (गबाशी)आणि श्री. कैलास मधुकर पाटिल (भामरे), जवखेडा शिरपूर, जि:धुळे , लग्नाला 4 वर्ष झाली होती, 07-09-2009 ला उपचार सुरु केले आणि 30-11-2009 ला लगेच गुण आला.
 265. सफलता # 265 सौ. मोनिका आणि श्री. विलास दगडू मोरे, शिरसोदे, बहदरपुर, पारोळा, जि:जळगाव . लग्नाला 3 वर्ष झाली होती, 06-12-2008 ला उपचार सुरु केले आणि 04-12-2009 ला लगेच गुण आला.
 266. सफलता # 266 सौ. प्रतिभा (मेवाडे-गणपूर)आणि श्री. महेंद्र एकनाथ जाधव, सिगणपू चार रस्ता, वेड रोड, रुपल सोसायटी, रूम न. 23, सूरत, लग्नाला 11 वर्ष झाली होती,मासिक पाळी 2, 3महिन्यांनी यायची, 24-11-2008 ला उपचार सुरु केले आणि 04-12-2009 ला लगेच गुण आला.
 267. सफलता # 267 सौ. माया (बहाड)आणि श्री. श्रीराम विट्ठल मोरे, निजामपुर, साक्रि, जि:धुळे , लग्नाला 4 वर्ष झाली होती, मासिक पाळी 2, 3, 4 महिन्यांनी यायची. 05-10-2009 ला उपचार सुरु केले आणि 07-12-2009 ला लगेच गुण आला.
 268. सफलता # 268 सौ. छायाबाई (गोंदुर)आणि श्री. प्रकाश चिंघा पाटिल, भाटिया महाजन वाडी, डॉ. डी. बी. पाटिल हॉस्पिटल च्या जवळ , धरणगांव, जि:जळगाव , लग्नाला 16वर्ष झाली होती, त्यांना एक मुलगी होती, 02-10-2009 ला उपचार सुरु केले आणि 06-12-2009 ला लगेच गुण आला.
 269. सफलता # 269 सौ. पुष्पा आणि श्री. केदार रामनिवास पंचारिया, 100, बालाजी पेठ,जळगाव , लग्नाला 6 वर्ष झाली होती, स्त्रीबिजांचा प्रॉब्लेम होता. 26-04-2009 ला उपचार सुरु केले आणि 12-12-2009 ला लगेच गुण आला.
 270. सफलता # 270 सौ. मनीषा (पुणे-तलेगांव)आणि श्री. राजेश यशवंत पाटिल, आयोध्या नगर, हुडको, रूम न. 33,जळगाव रोड, भुसावळ , जि:जळगाव , लग्नाला 8 वर्ष झाली होती, मासिक पाळी 4, 5 महिन्यांनी यायची आणि स्त्रीबिजांचा प्रॉब्लेम होता. 02-06-2009 ला उपचार सुरु केले आणि 16-12-2009 ला लगेच गुण आला.
 271. सफलता # 271 सौ. रोहिणी (अमळनेर )आणि श्री. अमोल जोशी, श्री राजेंद्र कौशिक सुखलीया, 146, दिनदयाल उपाध्याय नगर, इन्दोर, लग्नाला 2 वर्ष झाली होती, 08-08-2009 ला उपचार सुरु केले आणि 12-12-2009 ला लगेच गुण आला.
 272. सफलता # 272 सौ. वैशाली (शहादा)आणि श्री. कैलास मोहन आतकर, कुणाल रेसिडेन्सी, प्लॉट न. A/2/4, विकी हॉस्पिटल च्या जवळ ,थेरगाव, चिंचवड, पुणे - 33, लग्नाला 10 वर्ष झाली होती,,मासिक पाळी 2, 3, 4 महिन्यांनी यायची 27-06-2009 ला उपचार सुरु केले आणि 18-12-2009 ला लगेच गुण आला.
 273. सफलता # 273 सौ. आशा (पिळोदा)आणि श्री. अनिल योगराज कोळि, वाल्मीक नगर,जळगाव ,लग्नाला 4 वर्ष झाली होती, स्त्रीबिजांचा प्रॉब्लेम होता., 22-06-2009 ला उपचार सुरु केले आणि 19-12-2009 ला लगेच गुण आला.
 274. सफलता # 274 सौ. राजेश्रि आणि श्री. प्रवीण गोकुल देशमुख, धलवाडे, शिंदखेडा, धुळे , लग्नाला 6 वर्ष झाली होती, बाळ अबनॉर्मल होतं. 31-10-2009 ला उपचार सुरु केले आणि 22-12-2009 ला लगेच गुण आला.
 275. सफलता # 275 सौ. स्वाती आणि श्री. प्रमोद रमण पाटिल,माळीच, गोराणे, शिंदखेडा, जि:धुळे , लग्नाला 9 वर्ष झाली होती, स्त्रीबिजांचा प्रॉब्लेम होता. 12-09-2009 ला उपचार सुरु केले आणि 05-01-2010 ला लगेच गुण आला.
 276. सफलता # 276 सौ. सरिता (अमळनेर )आणि अमीत लालचंदजी साकला, सुयोग ट्रेडेर्स, 5/16/20, नूतन कॉलोनी, पेन्तान्पुरा, औरंगाबाद. लग्नाला 4 वर्ष झाली होती, स्त्रीबिजांचा प्रॉब्लेम होता.,16-09-2009 ला उपचार सुरु केले आणि 07-01-2010 ला लगेच गुण आला.
 277. सफलता # 277 सौ. कल्पना (ढोली)आणि श्री. दिलीप भटु हिरे, खेडगाव, भड़गाँव, जि:जळगाव , लग्नाला 6 वर्ष झाली होती, 22-09-2009 ला उपचार सुरु केले आणि 13-01-2010 ला लगेच गुण आला.
 278. सफलता # 278 सौ. भारती आणि श्री. दीपक बाबूलाल महाजन मूकताई बंग्लो, प्लॉट नं. 115, सेक्टर २, भोसरी, पुणे-39,लग्नाला 4 वर्ष झाली होती, 09-11-2009 ला उपचार सुरु केले आणि 15-01-2010 ला लगेच गुण आला.
 279. सफलता # 279 सौ. पूनम आणि श्री. संदीप शलिक पाटिल, कठोरा, चोपडा, जि:जळगाव , लग्नाला 2 वर्ष झाली होती, 20-10-2009 ला उपचार सुरु केले आणि 17-01-2010 ला लगेच गुण आला.
 280. सफलता # 280 सौ. माया आणि श्री. कालिदास रामदास देवरे, अफफू गल्ली, चाळीसगांव, लग्नाला 12 वर्ष झाली होती, एक गर्भ नलिका बंद होती , मार्च -2009 ला उपचार सुरु केले आणि डिसेंबर 2009 ला लगेच गुण आला.
 281. सफलता # 281 सौ. मीनाक्षी (नागपूर)आणि श्री. विजय मंगल पाटिल, बन्सिलाल नगर, 28, शिरपूर , लग्नाला 3 वर्ष झाली होती, मासिक पाळी 2,3 महिन्यांनतर यायची.,01-08-2009 ला उपचार सुरु केले आणि 23-01-2010ला लगेच गुण आला.
 282. सफलता # 282 सौ. प्रतिभा (चाळीसगांव)आणि श्री. किसन बाबूराव हिरे, विसारवाडी, नवापुर, नंदुरबार , लग्नाला 10 वर्ष झाली होती, 19-12-2009 ला उपचार सुरु केले आणि 24-01-2010 ला लगेच गुण आला.
 283. सफलता # 283 सौ. मालती आणि श्री. मनोहर मधुकर महाजन, सावरखेडा, रावेर, जि:जळगाव , 18-01-2010 ला उपचार सुरु केले आणि 28-02-2010ला लगेच गुण आला.
 284. सफलता # 284सौ.शीतल (पिळोदे)आणि श्री. मंदार वायुदेव पाटिल, पाटिल गल्ली, शनि मंदीर,पिंपळनेर , साक्रि, जि:धुळे लग्नाला 5वर्ष झाली होती, 08-08-2009 ला उपचार सुरु केले आणि 29-01-2010 ला लगेच गुण आला.
 285. सफलता # 285 सौ. प्रतिमा आणि श्री. अतुल मधुकर वसावे (शिक्षक) आदर्श कॉलोनी, रेलवे स्टेशन, चिंचवड, नवापुर, नंदुरबार . लग्नाला 4 वर्ष झाली होती,. 03-07-2009 ला उपचार सुरु केले आणि 31-01-2010 ला लगेच गुण आला.
 286. सफलता # 286 सौ. सत्यदेवी आणि श्री. उमेश पांडे, 22 नालंदा सोसायटी, गडोर्बा प्लास्टिक,अंकलेश्वर, भरूच, गुजरात-39. लग्नाला 7वर्ष झाली होती, 21-11-2009 ला उपचार सुरु केले आणि 02-03-2010 ला लगेच गुण आला.
 287. सफलता # 287 सौ. भावना ( अहमदाबाद )आणि श्री. अतुल हरीलाल भावसर 12/10B, प्रकाश गृह संकल्प, नगाव बारी डायव्हर्शन रोड, देवपुर, धुळे , 13-09-2009 ला उपचार सुरु केले आणि 01-02-2010 ला लगेच गुण आला.
 288. सफलता # 288 सौ. अश्विनी (विरदेल)आणि श्री. सुनील भगवान भदाणे, इंधवे, साक्री, जि:धुळे लग्नाला 6 वर्ष झाली होती,. 21-12-2009 ला उपचार सुरु केले आणि 05-02-2010 ला लगेच गुण आला.
 289. सफलता # 289 सौ. शीतल ( पारोळा)आणि श्री. पुरुषोत्तम मुरलीधर पाटिल, टेलिफोन ऑफीस, सावर्डे, चिपळूण, जि:रत्नागिरी, लग्नाला 3 वर्ष झाली होती,. 12-02-2009 ला उपचार सुरु केले आणि 07-02-2010 ला लगेच गुण आला.
 290. सफलता # 290 सौ. यशोदा आणि श्री. वाल्मिक मधुकर पाटिल, अमळदे, भडगांव, जि:जळगाव. लग्नाला 5 वर्ष झाली होती,. 15-04-2009 ला उपचार सुरु केले आणि 01-02-2010 ला लगेच गुण आला.
 291. सफलता # 291 सौ. सोनल ( धुळे )आणि श्री. गिरीश भाऊराव साळुंखे , 63 स्टेट बॅंक, प्रमोद नगर च्या जवळ , s.n.2 देवपुर, धुळे. लग्नाला 4 वर्ष झाली होती,. 13-10-2008 ला उपचार सुरु केले आणि 12-02-2010 ला लगेच गुण आला.
 292. सफलता # 292 सौ. रत्नामाला आणि श्री. प्रकाश ज्ञानेश्वर चौधरी,विरोरा,यावल, जि:जळगाव . लग्नाला 14 वर्ष झाली होती, आधीची एक मुलगी होती. 19-11-2009 ला उपचार सुरु केले आणि 19-02-2010 ला लगेच गुण आला.
 293. सफलता # 293 सौ. ऋतुजा (चहार्डी)आणि श्री. प्रवीण भास्कर पाटिल. प्लॉट नं. 32/33, देशमुख नगर 2, परिस पार्क च्या जवळ चोपडा यावल रोड, चोपडा, जि:जळगाव. लग्नाला 4 वर्ष झाली होती, स्त्रीबिजांचा प्रॉब्लेम होता. 21-01-2010 ला उपचार सुरु केले आणि 23-02-2010 ला लगेच गुण आला.
 294. सफलता # 294 सौ. रूपाली आणि श्री. संदीप शंकरराव बोरसे, दीपक नगर, ढेकुसीम रोड, अमळनेर, जि:जळगाव , लग्नाला 6 वर्ष झाली होती,, 18-12-2009 ला उपचार सुरु केले आणि 24-02-2010 ला लगेच गुण आला.
 295. सफलता # 295 सौ. राधाबाई (तलेगांव)आणि श्री. देशराज लहु बागूल, महात्मा फुले नगर, चाळीसगांव, जि:जळगाव. लग्नाला 10 वर्ष झाली होती, 13-01-2010 ला उपचार सुरु केले आणि 26-02-2010 ला लगेच गुण आला.
 296. सफलता # 296 सौ. सपना आणि श्री. अतुल संतोष सूर्यवंशी, धनगर गल्ली, पोस्ट ऑफीस.च्या जवळ ,पाचोरा, जि:जळगाव , लग्नाला 4 वर्ष झाली होती,, 12-12-2009 ला उपचार सुरु केले आणि 27-02-2010 ला लगेच गुण आला.
 297. सफलता # 297 सौ. मनिषा (पंढरपूर)आणि श्री. अनिल रामभाऊ खडगे.10 दीपालक्ष्मी कॉलोनी, अरविंद ओईल मिल च्या मागे, स्टेशन रोड, धुळे लग्नाला 8 वर्ष झाली होती, एक गर्भ नलिका बंद होती, आणि स्त्रीबिजांचा प्रॉब्लेम होता. 29-01-2010 ला उपचार सुरु केले आणि 04-03-2010 ला लगेच गुण आला.
 298. सफलता # 298 सौ. रंजीता आणि श्री. अशोक चिंघा गायकवाड (शिक्षक), वाघळी. लग्नाला 8 वर्ष झाली होती, स्त्रीबिजांचा प्रॉब्लेम होता आणि मासिक पाळी 2, 3 महिन्यांनी यायची, आणि त्यासाठी गोळ्या घ्याव्या लागत होत्या. 12-01-2010 ला उपचार सुरु केले आणि 10-03-2010 ला लगेच गुण आला.
 299. सफलता # 299 सौ. हर्षदा आणि श्री. मनोहर हिलाल माळी, 6 गंगा रामचंदॄ नगर, करवंद नाका च्या जवळ , शिरपूर, जि:धुळे लग्नाला 3 वर्ष झाली होती, स्त्रीबिजो क प्रॉब्लेम होता, 10-07-2009 ला उपचार सुरु केले आणि 11-03-2010 ला लगेच गुण आला.
 300. सफलता # 300 सौ. मनीषा (पारोळा)आणि श्री. संजीव प्रतापराव पाटिल. मेघानगरी अपार्टमेट, बिल्डिंग न. 1, फ्लॅट नं. 8 ढ़ेकू रोड, अमळनेर , जि:जळगाव . लग्नाला 2 वर्ष झाली होती,, स्त्रीबिजांचा प्रॉब्लेम होता. 07-09-2009 ला उपचार सुरु केले आणि 17-03-2010 ला लगेच गुण आला.
 301. सफलता # 301 सौ. प्रतिभा आणि श्री. दिनेश गंगाराम देवरे, वडजाई, धुळे . लग्नाला 9 झाली वर्ष होती.. 19-12-2009 ला उपचार सुरु केले आणि 18-02-2010ला लगेच गुण आला.
 302. सफलता # 302 सौ. शोभा (अर्होती.) श्री. जीवन गुलाब पाटिल. वडोदा, चोपडा, जि:जळगाव . लग्नाला 9वर्ष झाली होती, 15-01-2010 ला उपचार सुरु केले आणि 19-03-2010 ला लगेच गुण आला.
 303. सफलता # 303 सौ. मनिषा आणि श्री. गोकुल मधुकर पाटिल,बाऊटे, पारोळा, जि:जळगाव . लग्नाला 13वर्ष झाली होती, 31-01-2008 ला उपचार सुरु केले आणि 19-03-2010 ला लगेच गुण आला.
 304. सफलता # 304 सौ. नंदिनी आणि श्री. राजकुमार संतजी, सिंधी कॉलोनी, राधास्वमी डेरी च्या जवळ , अकोला, लग्नाला 5 वर्ष झाली होती,, स्त्रीबिजांचा प्रॉब्लेम होता.. 10-02-2010 ला उपचार सुरु केले आणि 24-03-2010 ला लगेच गुण आला.
 305. सफलता # 305 सौ. संगीता आणि श्री. विजय यशवंत महाजन, इंद्राजी नगर, पोलीस लाइन B.न.14/2, भोसरी, पुणे, लग्नाला 17 वर्ष झाली होती,अनेक ठिकाणी उपचार घेतले. 20-01-2010 ला उपचार सुरु केले आणि 25-03-2010 ला लगेच गुण आला.
 306. सफलता # 306 सौ. शिवाली आणि श्री. बाबासाहेब भिका पवार, विद्या सहकारी शिक्षक सोसायटी, फ्लॅट नं. 2, पुणे. लग्नाला 4 वर्ष झाली होती,.12-12-2009 ला उपचार सुरु केले आणि 26-03-2010 ला लगेच गुण आला.
 307. सफलता # 307 सौ. माधुरी (अमळनेर )आणि श्री. हेमंत भगवान सपकाले, ऑर्ड्नेन्स फॅक्टरी, वरणगाव, भुसावळ, जि:जळगाव . लग्नाला 4 वर्ष झाली होती,. स्त्रीबिजांचा प्रॉब्लेम होता.. 19-08-2009 ला उपचार सुरु केले आणि 01-04-2010ला लगेच गुण आला.
 308. सफलता # 308 सौ. प्रिया (सूरत)आणि श्री. नारायण वल्लभदास गुजराती, गुजराती गल्ली, अर्बन बॅंक च्या समोर, पारोळा, जि:जळगाव . लग्नाला 10वर्ष झाली होती, 11-01-2010 ला उपचार सुरु केले आणि 07-04-2010 ला लगेच गुण आला.
 309. सफलता # 309 सौ. समाप्ती (वैजापूर)आणि श्री. सुनील प्रभाकर भोसले, चांदवड, जि:नासिक. लग्नाला 12वर्ष झाली होती, 14-11-2009 ला उपचार सुरु केले आणि 10-04-2010 ला लगेच गुण आला.
 310. सफलता # 310 सौ. वंदना (नासिक)आणि श्री. अनिल उत्तम अहिरे, फ्लॅट नं. 8, कपूर अपार्टमेंट, गंगापूर रोड, सावरकर नगर नासिक-422013. लग्नाला 13 वर्ष झाली होती,.एकदा गर्भधारणा झाली होती परंतु गर्भपात झाला. 25-11-2009 ला उपचार सुरु केले आणि 11-04-2010 ला लगेच गुण आला.
 311. सफलता # 311 सौ.रूपाली ( जालना)आणि श्री. राजेश मतादीन अग्रवाल, दसेरा मैदान, चक्कर बर्डी, भाईंजी नगर, प्लॉट नं. 48, धुळे . लग्नाला 3 झाली होती. स्त्रीबिजांचा प्रॉब्लेम होता. 27-01-2010 ला उपचार सुरु केले आणि 14-04-2010 ला लगेच गुण आला.
 312. सफलता # 312 सौ. अनिता आणि श्री. ज्ञानेश्वर रामराव साळुंखे, ख़ेडगाव, चाळीसगांव, जि:जळगाव , लग्नाला 10 झाली होती.,आणि त्यांना 7 वर्षांची मुलगी होती. मुलीच्या जन्मानंतर गर्भ धारणा होत नव्हती. 09-12-2008 ला उपचार सुरु केले आणि 04-02-2010ला लगेच गुण आला.
 313. सफलता # 313 सौ. हेमांगी आणि श्री. तुषार पांडुरंग पाटिल, थाळनेर,शिरपुर, जि:धुळे. 26-01-2010 ला उपचार सुरु केले आणि 14-04-2010 ला लगेच गुण आला.
 314. सफलता # 314 सौ. मीना आणि श्री. रवींद्र त्र्यंबक सोनवणे (अडव्होकेट ) कुंभार ठेक, अमळनेर, जि:जळगाव , लग्नाला 9 वर्ष झाली होती,, त्यांना 7 वर्षांची मुलगी होती., 09-09-2009 ला उपचार सुरु केले आणि 20-04-2010ला लगेच गुण आला.
 315. सफलता # 315 सौ. वैशाली आणि श्री. ओमप्रकाश छ्त्रे, जैन गल्ली, जैन मंदिरच्या समोर,शिलोड, वाशीम, लग्नाला 3 वर्ष झाली होती,. स्त्रीबिजो का प्रॉब्. 23-11-2008 ला उपचार सुरु केले आणि 09-12-2009 ला लगेच गुण आला.
 316. सफलता # 316 सौ. मीनाक्षी आणि श्री. संजय धोंडू माळी, 180 बद्रीनाथ नगर, A B रोड, जोगेश्वरी किरण दुकान, देवास, इन्दोर (M.P.). लग्नाला 3 वर्ष झाली होती,. स्त्रीबिजांचा प्रॉब्लेम होता.. 16-02-2010 ला उपचार सुरु केले आणि 24-04-2010 ला लगेच गुण आला.
 317. सफलता # 317 सौ. सरला आणि श्री. विजय रावण पाटिल, सेंधवा, बालवाडी (M.P.). लग्नाला 3 वर्ष झाली होती. आधीच्या २ मुली आहेत. 12-07-2008 ला उपचार सुरु केले आणि 29-04-2010 ला लगेच गुण आला.
 318. सफलता # 318 सौ. निवेदिता (पारोळा)आणि श्री. किशोर मुरलीधर देवरे, प्लॉट नं. 43, साईनाथ नगर, निगडी, पुणे. लग्नाला 2वर्ष झाली होती, 11-04-2010 ला उपचार सुरु केले आणि 06-05-2010 ला लगेच गुण आला.
 319. सफलता # 319 सौ. पूनम आणि श्री. चंद्रकांत वर्मा, मेन रोड, वाशिम. लग्नाला 6 वर्ष झाली होती. स्त्रीबीज तयार होत नव्हते. 21-01-2010 ला उपचार सुरु केले आणि 20-04-2010 ला लगेच गुण आला.
 320. सफलता # 320 सौ. वैशाली आणि श्री. विजय भिकागिर गोसावी, वडाली, शहादा, नंदुरबार . लग्नाला 5वर्ष झाली होती, 09-04-2010 ला उपचार सुरु केले आणि 12-05-2010 ला लगेच गुण आला.
 321. सफलता # 321 सौ. यशोदा (पिंपरी)आणि श्री. वाल्मीक मधुकर पाटिल, भड़गाँव, जि:जळगाव . लग्नाला 6 वर्ष झाली होती,. दुर्भाग्यवश एकदा गर्भपात झाला. 01-02-2010 ला उपचार सुरु केले आणि 21-05-2010ला लगेच गुण आला.
 322. सफलता # 322 सौ. सुरु खा (खबाले )आणि श्री. महेंद्र विक्रम पाटिल धरणगांव, जि:जळगाव. लग्नाला 6 वर्ष झाली होती,. 09-12-2009 ला उपचार सुरु केले आणि 22-05- 2010ला लगेच गुण आला.
 323. सफलता # 323 सौ. यामिनी (भुसावळ )आणि श्री. अरुण अनिल कुलकर्णी (फौजी), मो इस्वर नगर, भुसावळ , जि:जळगाव . लग्नाला 9 झाली होती.. 02-02-2010 ला उपचार सुरु केले आणि 02-06-2010ला लगेच गुण आला.
 324. सफलता # 324 सौ. सुरु खा (चाळीसगांव)आणि श्री. संदीप बाबूराव पाटिल (शिक्षक), प्लॉट नं. 36 धरणगाव रोड, एरंडोल, जि:जळगाव . लग्नाला 6 वर्ष झाली होती,ज्यावेळी ट्यूब मध्य गर्भ राहिला होता त्यावेळी एक ट्यूब काढून टाकण्यात आली होती.. 11-12-2009 ला उपचार सुरु केले आणि 03-06-2010 ला लगेच गुण आला.
 325. सफलता # 325 सौ. योगिता आणि श्री. शरद श्रीराम चौधरी, विसारवाड़ी,नवापुर, नंदुरबार . लग्नाला 4 वर्ष झाली होती,. स्त्रीबीजची समस्या होती. 14-4-2010 ला उपचार सुरु केले आणि 13-6-2010 ला गुण आला.
 326. सफलता # 326 सौ. योगिता (पिलोद)आणि श्री. गणेश युवराज बविसकर, दिनकर नगर,आसोदा रोड,, जळगाव. लग्नाला 5 वर्ष झाली होती,. 13-7-2009 ला उपचार सुरु केले 30-1-2010 ला गुण आला.
 327. सफलता # 327 सौ. प्रीति आणि श्री. शिरीष भास्कर  महाजन, बद्रिनाथ आसव नगर, प्लॉट न. 18, पिम्प्राळा,जळगाव . लग्नाला 10वर्ष झाली होती, 19-3-2010 ला उपचार सुरु केले आणि 23-6-2010 ला गुण आला.
 328. सफलता # 328 सौ. मालतीबाई (बहाल)आणि श्री. दत्तामय दल्पत महाले  , महाराष्ट्रार हाउसिंग बोर्ड, बैटी चाल न. 58, रूम 359, अंबरनाथ, जि: ठाणे .  लग्नाला 10 वर्ष झाली होती. 24-12-2008 ला उपचार सुरु केले आणि 24-6-2010 ला गुण आला..
 329. सफलता # 329 सौ. विजया आणि श्री. जगन्नाथ शांताराम बोरसे , घनशाम नगर, स्वामीनारायण मंदिर च्या मागे, शहादा , नंदुरबार . लग्नाला 12वर्ष झाली होती, त्यांना आधीच्या २ मुली होत्या.26-1-2010 ला उपचार सुरु केले आणि 25-6-2010 ला गुण आला.
 330. सफलता # 330 सौ. विजया (खेडी भोकरी )आणि श्री. बन्सिलाल देवीदास पाटिल, वढोदा, चोपड़ा, जि:जळगाव. लग्नाला 7 वर्ष झाली होती,. 12-05-2010 ला उपचार सुरु केले आणि 29-06-2010 ला लगेच गुण आला.
 331. सफलता # 331 सौ. विजया (उंदीरखेडे )आणि श्री. आनंद आत्माराम महाजन, खेडगाव, भडगाव, जि:जळगाव . 5 वर्षे लग्नाला झाली होती. शुक्राणूंची संख्या कमी होती , त्याचप्रमाणे गतिशीलता पण कमी होती. (अल्पशुक्राणुता). 01-04-2010 ला उपचार सुरु केले आणि 02-07-2010 ला लगेच गुण आला.
 332. सफलता # 332 सौ. वैशाली आणि श्री. संदीप वसंतराव बाविस्कर विनायक नगर,, देवपूर , धुळे . 5 वर्षे लग्नाला झाली होती. पॉलीसिस्टिक डिम्बग्रंथि सिंड्रोम का मा 22-08-2010 ला उपचार सुरु केले आणि 31-07-2010 ला लगेच गुण आला.
 333. सफलता # 333 सौ. अनिता (मंगळूर)आणि श्री. जगदीश देवीदास पाटिल,फाफोरे, अमळनेर, जि:जळगाव. उपचार सुरु केल्यानंतर दुसऱ्या महिन्यातच गुण आला. 12 वर्षे लग्नाला झाली होती. 29-08-2006 ला उपचार सुरु केले आणि 11-11-2006 ला लगेच गुण आला.
 334. सफलता # 334 सौ.शीला आणि श्री. संजय बाबूराव बोरसे,धोबी गल्ली,जोशी वाडा, पाळधी, जि:जळगाव . लग्नाला 12 वर्ष झाली होती, 29-08-2006 ला उपचार सुरु केले आणि 11-11-2006 ला लगेच गुण आला.
 335. सफलता # 335 सौ. माधुरी आणि श्री. संजय जोशी, नेताजी चौक, कामगार भवन च्या जवळ , चाळीसगाव, जि:जळगाव . 12 वर्षे लग्नाला झाली होती. Ovulation की अनुपस्थिति (पॉलीसिस्टिक डिम्बग्रंथि रोग) एक ट्यूब अवरुद्ध होती.. 12-01-2010 ला उपचार सुरु केले आणि 02-07-2010 ला लगेच गुण आला.
 336. सफलता # 336 सौ. ज्योती आणि श्री. खेमचंद वर्मा, संदीप कॉलोनी, प्लॉट नं. 58/B शिरपूर, जि:धुळे .लग्नाला ८ वर्षे झाली होती. 24-04-2010 ला उपचार सुरु केले आणि 10-07-2010 ला लगेच गुण आला.
 337. सफलता # 337 सौ. नीता आणि श्री. गौतम काशिनाथ सोनवने (शिक्षक) साईनाथ सोसायटी, प्लॉट नं. 24,चाळीसगाव, 5 वर्षे लग्नाला झाली होती. स्त्रीबीज तैयार होत नव्हते . 28-11-2009 ला उपचार सुरु केले आणि 04-08-2010ला लगेच गुण आला.
 338. सफलता # 338 सौ. ज्योती आणि श्री. रवींद्र कन्हैयालाल जैस्वाल, चहार्डी, चोपडा, जि:जळगाव . 8 वर्ष लग्नाला झाली होती. उपचार तीन वेळा सुरु केले,परंतु प्रत्येक वेळी गर्भपात झाला. . १२-५-२०१० ला पुन्हा इलाज सुरु केले आणि ५-७-२०१० ला लगेच गुण आला.
 339. सफलता # 339 सौ. शबाना आणि श्री. गुलाब शमसुद्दीन पिंजारी, शिवशक्ति चौक, तांबेपुरा, अमळनेर, जि:जळगाव . लग्नाला ८वर्ष झाली होती, इलाज ९-२-२०१० को सुरु केले आणि १०-८-२०१० ला लगेच गुण आला.
 340. सफलता # 340 सौ. प्रतिभा आणि श्री. दीपक उत्तम अहिरे, वडाळी, शहादा , जि:जळगाव . 3 वर्षे लग्नाला झाली होती. उपचार 30-06-2010 ला सुरु केले आणि 18-08-2010 ला गुण आला.
 341. सफलता # 341 सौ. प्रमिला आणि श्री. रमेश धर्मा वंजारी, रामेश्वर, अमळनेर, जि:जळगाव . 14 वर्षे लग्नाला झाली होती. शुक्राणु समस्या होती. 27-02-2010 ला उपचार सुरु केले आणि 18-08-2010ला लगेच गुण आला.
 342. सफलता # 342 सौ. पुष्पा आणि श्री. कडू किसन काकडे, कुर्हे, भुसावळ, जि:जळगाव. 7 वर्ष लग्नाला झाली होती. शुक्राणु ची कमी होती.08-01-2010 ला उपचार सुरु केले आणि 25-08-2010 ला लगेच गुण आला.
 343. सफलता # 343 सौ. पल्लवी (धुळे )आणि श्री. मिलिंद गंगाराम देवरे. C/o सुनील झेंडू जाधव, 128/2 स्वप्ना नगरी हाउसिंग सोसायटी, वाल्हेकर वाडी, चिंचवड, पुणे 19. लग्नाला तीन वर्ष झाली होती,आणि 2 वेळा गर्भपात झाला होता. 11-03-2010 ला उपचार सुरु केले आणि 04-09-2010 ला लगेच गुण आला.
 344. सफलता # 344 सौ. स्वाती आणि श्री. इंद्र नारायण बाहेकर, 104, इ -वींग, महावीर अपार्टमेंट., डोबिवली (इ), जि:ठाणे. 5 वर्षे लग्नाला झाली होती. स्त्रीबिजांचा प्रॉब्लेम होता.(पॉलीसिस्टिक डिम्बग्रंथि रोग). 08-05-2010 ला उपचार सुरु केले आणि 07-09-2010 ला लगेच गुण आला.
 345. सफलता # 345 सौ. ज्योती (अमळनेर )आणि श्री. गोकुल भीमराव चित्ते, गजानन नगर,, गेवराई, जि:बीड. 2 वर्षे लग्नाला झाली होती. अल्पशुक्राणुता. 10-05-2010 ला उपचार सुरु केले आणि 14-09-2010 ला लगेच गुण आला.
 346. सफलता # 346 सौ. पुष्पा आणि श्री. घनश्याम अशोक पाटिल, ओझर, चाळीसगाव, जि:जळगाव . 10 वर्षे लग्नाला झाली होती. स्त्रीबीजांची अनुपस्थिति.(पॉलीसिस्टिक डिम्बग्रंथि रोग) 01-04-2010 ला उपचार सुरु केले आणि 14-09-2010ला लगेच गुण आला.
 347. सफलता # 347 सौ. रोहिणी (धुळे )आणि श्री. रघुनाथ मन्मथ घातुले, प्लॉट नं. 13, सब्जी नगर, धुळे . 4 वर्षे लग्नाला झाली होती. स्त्रीबीजांची अनुपस्थिति (पॉलीसिस्टिक डिम्बग्रंथि रोग) 28-05-2010 ला उपचार सुरु केले आणि 22-09-2010ला लगेच गुण आला.
 348. सफलता # 348 सौ. सरला (अहमदाबाद)आणि श्री राजेश एकनाथ बाविस्कर, भुसावळ, जि:जळगाव . लग्नाला १ वर्ष झाले होते. 26-03-2010 ला उपचार सुरु केले आणि 27-09-2010 ला लगेच गुण आला.
 349. सफलता # 349 सौ. शीतल (अमळनेर )आणि श्री. शरद राव कृष्णाराव निळे, बालाजी अपार्टमेंट, आम्ली, सिलवासा. ९ वर्ष लग्नाला झाली होती. 26-02-2010 ला उपचार सुरु केले आणि 02-10-2010 ला लगेच गुण आला.
 350. सफलता # 350 सौ. आशा आणि श्री. नंदू कुंभार, वर्ली, नंदुरबार . 3 वर्षे लग्नाला झाली होती. स्त्रीबीजांची अनुपस्थिति (पॉलीसिस्टिकडिम्बग्रंथि रोग) 21-04-2010 ला उपचार सुरु केले आणि 04-10-2010 ला लगेच गुण आला.
 351. सफलता # 351 सौ. ज्योती आणि श्री. सुनील देवीदास बोरसे, 95, शक्ति विजय सोसायटी,ओढव, अहमदाबाद. 4 वर्षे लग्नाला झाली होती.10-07-2010 ला उपचार सुरु केले आणि 07-10-2010 ला लगेच गुण आला.
 352. सफलता # 352 सौ. मनीषा आणि श्री. रवींद्र लोटन  वाघ, धुळे . 4 वर्षे लग्नाला झाली होती. 04-05-2010 ला उपचार सुरु केले आणि 12-10-2010 ला लगेच गुण आला.
 353. सफलता # 353 सौ. सुरेखा आणि श्री. संभाजी पंडित पाटिल, प्लॉट नं. 127,आसपास नगर, सूरत. लग्नाला ५ वर्षे झाली होती. मासिक पाळी अनियमित होती. 11-09-2010 ला उपचार सुरु केले आणि 16-10-2010 ला लगेच गुण आला.
 354. सफलता # 354 सौ. उज्ज्वला आणि श्री. सचिन लोहार, लोहार गल्ली,रावेर, जि:जळगाव. 3 वर्षे लग्नाला झाली होती..11-09-2010 ला उपचार सुरु केले आणि 18-10-2010 ला लगेच गुण आला.
 355. सफलता # 355 सौ. आशाआणि श्री. प्रताप सिंह राजपूत, प्लॉट नं. 49, केले नगर, देवपुर, धुळे 14 वर्षे लग्नाला झाली होती. दोन वेळा गर्भपात. 14-08-2010 ला उपचार सुरु केले आणि 23-10-2010ला लगेच गुण आला.
 356. सफलता # 356 सौ. दीपालीआणि श्री. कैलास पाटिल, अमळनेर, जि:जळगाव . 3 वर्षे लग्नाला झाली होती. 31-10-2010 ला उपचार सुरु केले आणि 07-11-2010ला लगेच गुण आला.
 357. सफलता # 357 सौ. सुरु खाआणि श्री. भगेंद्र सुखदेव पाटिल, C/o जाधव, कृष्णा नगर, बिल्डिंग न. 1 रूम न. 302, कल्याण 6 साल केलग्नाच्या लिए झाली मासिक पाळी अनियमित होती आणि गोळ्यांची गरज होती. 23-02-2010 ला उपचार सुरु केले आणि 10-11-2010ला लगेच गुण आला.
 358. सफलता # 358 सौ. मीनाक्षी (अमळनेर )आणि श्री. दिग्विजय शांताराम कुलकर्णी, पोलीस लाइन, B-7, रूम न. 104, सूरत. 10 वर्षे लग्नाला झाली होती.आणि 7 वर्षांची मुलगी होती. पुटी(Cyst) की समस्या होती. 31-05-2010 ला उपचार सुरु केले आणि 24-11-2010ला लगेच गुण आला.
 359. सफलता # 359 सौ. चित्रा (शिरपूर )आणि श्री. मच्छिंद्र दयाराम वाडीले, रूम न. 206, कार्तिक विला अपार्टमेंट, ठाणे - 400605. 4 वर्षे लग्नाला झाली होती. 26-07-2010 ला उपचार सुरु केले आणि 29-11-2010ला लगेच गुण आला.
 360. सफलता # 360 सौ. संगीता आणि श्री. प्रशांत रमेश येवले, भडगाव रोड, चालीसगाँव, जि:जळगाव . 6 वर्ष लग्नाला झाली होती. पॉलीसिस्टिक डिम्बग्रंथि सिंड्रोमचा प्रॉब्लेम होता. 26-03-2010 ला उपचार सुरु केले आणि 31-11-2010ला लगेच गुण आला.
 361. सफलता # 361 सौ. साधना आणि श्री. दिनकर सोनवने, चालीस गाँव, जि:जळगाव . 4 वर्षे लग्नाला झाली होती. पॉलीसिस्टिक डिम्बग्रंथि सिंड्रोम चा प्रॉब्लेम होता. 11-03-2010 ला उपचार सुरु केले आणि 04-12-2010 ला लगेच गुण आला.
 362. सफलता # 362 सौ. मीनाक्षी आणि श्री. नरेंद्र मधुकर सोनार, सुभाष चौक, अमळनेर, जि:जळगाव . 15 वर्षे लग्नाला झाली होती.आणि 6 वर्षांची मुलगी होती. मासिक पाळी अनियमित होती. (3-4 महीने). 27-03-2010 ला उपचार सुरु केले आणि 31-12-2010 ला लगेच गुण आला.
 363. सफलता # 363 सौ. योगिता आणि श्री. संजय पाटिल,शिरपुर, जि:धुळे . 12 वर्षे लग्नाला झाली होती. गर्भाशयात गाठ (सिस्ट) होती. 19-09-2010 ला उपचार सुरु केले आणि 11-12-2010 ला लगेच गुण आला.
 364. सफलता # 364 सौ. ज्योति आणि श्री नितिन शेटे, सह्याद्री कालोनी, तिलक रोड, कोपरगाव. लग्नाला ४ वर्षे झाली होती. स्त्रीबीज तयार होत नव्हते आणि फुटत नव्हते.५-८-२०१० ला उपचार सुरु केले आणि १७-१२-२०१० ला लगेच गुण आला. आश्चर्य म्हणजे सोनोग्राफीत २६ व्या दिवशी स्त्रीबीज फुटले आणि त्यातच दिवस गेले.
 365. सफलता # 365सौ. जयश्रीआणि श्री सचिन शिगते, फुले नगर, येरवडा, पुणे. लग्नाला ७ वर्षे झाली होती. स्त्रीबीजाचा प्रोब्लेम होता. २०-६-२०१० ला उपचार सुरु केले आणि २०-१२-२०१० ला लगेच गुण आला.
 366. सफलता # 366सौ. शारदा आणि श्री योगेश सूर्यवंशी, नेताजी रोड, धरणगाव , जि:जळगाव. लग्नाला दीड वर्ष झाली होती. २०-१०-२०१० ला उपचार सुरु केले आणि २-१२-२०१० ला लगेच गुण आला.
 367. सफलता # 367सौ. संगीता आणि श्री ज्ञानेश्वर पाटिल, लासुर, जि:जळगाव . लग्नाला ९ वर्षे झाली होती. ४ वर्षांची एक मुलगी होती व त्यानंतर दिवस जात नव्हते. ११-११-२०१० ला उपचार सुरु केले आणि २७-१२-२०१० ला लगेच गुण आला.
 368. सफलता # 368सौ. मीनाक्षी आणि श्री विजय चौधरी, नवजीवन कालोनी, औरंगाबाद. स्त्रीबीज तयार होत नव्हते. २-२-२०१० ला उपचार सुरु केले आणि ८ - ९ महिन्यानंतर ३०-१२-२०१० ला लगेच गुण आला.
 369. सफलता # 369सौ. उषा आणि श्री राजेंद्र गवले, दत्त मंदिर, धुळे . लग्नाला २ वर्षे झाली होती. स्त्रीबीज तयार होत नव्हते. ३-७-२०१० ला उपचार सुरु केले आणि १-१-२०११ ला लगेच गुण आला.
 370. सफलता # 370सौ. कोमल आणि श्री सूर्यकांत बोरसे,३७, साईबाबा कालोनी, पारोळा , जि:जळगाव . लग्नाला ४ वर्षे झाली होती.स्त्रीबीज तयार होत नव्हते व फुटत नव्हते. ७-५-२०१० ला उपचार सुरु केले आणि ४-१-२०११ ला लगेच गुण आला.
 371. सफलता # 371 सौ   ममता और  श्री रवींद्र नामदेव माली, वरखेडी, धुळे. लग्नाला ११ वर्ष झाली होती. मासिक पाळी अनियमित होती आणि त्यासाठी गोळ्या घ्याव्या लागत होत्या.  ८/१२/२०१० ला इलाज सुरु केला आणि  १४/०१/२०११ ला गुण आला.
 372. सफलता # 372 सौ सुवर्ण आणि नितीन शाळीग्राम पाटील, द्वारका नगर, पिंपळे रोड, अमळनेर. लग्नाला ४ वर्षे झाली होती. उपचार १०/०६/२०१० ला सुरु केले आणि १५/०१/२०११ ला गुण आला
 373. सफलता # 373 सौ सुषमा आणि श्री संजय नानासाहेब भामरे, साक्री, जि:धुळे. लग्नाला ७ वर्ष झाली होती. स्त्रीबीजचा प्रॉब्लेम होता. उपचार २८/०७/२०१० ला सुरु केले आणि १७/०१ २०११ ला गुण आला.
 374. सफलता # 374 सौ ज्योती व श्री तुकाराम शंके होरे, (मुंबई), पावन नगर, चाळीसगाव, जि:धुळे. लग्नाला ८ वर्षे झाली होत. स्त्रीबीज आणि शुक्रानुंचा प्रोब्लेम होता. १८/०९/२०१० ला उपचार सुरु केले आणि लगेच २६/०१/२०११ ला गुण आला.
 375. सफलता # 375 सौ कांचन व श्री अशोक पांडुरंग कुरमभात्ती, भुसावल , जि:जळगाव. लग्नाला १३ वर्ष झाली होती. १२ वर्षांची एक मुलगी आहे. २५/११/२०१० को उपचार सुरु केले आणि २६/०१/२०११ ला गुण आला.
 376. सफलता # 376 सौ संगीता व श्री सुरेश ज्ञानू मगर, मलकापूर, जि:बुलढाणा. लग्नाला १२ वर्ष झाली होती. स्त्रीबिजांचा प्रॉब्लेम होता आणि त्यासाठी इंजेक्शन घ्यावी लागत होती. १७/१२/२०१० को उपचार सुरु केले आणि २३/०१/२०११ ला गुण आला.
 377. सफलता # 377 सौ वृषाली व प्रमोद तुकाराम बडगुजर, शिंदखेडा, जि:धुळे. . लग्नाला २ वर्ष झाली होती. ६/०८/२०१० ला इलाज सुरु केला आणि २८/०१/२०११ ला गुण आला.
 378. सफलता # 378 सौ शीला व श्री संजय छगन माली, गुरुप्रसाद सोसायटी, ठाणे. लग्नाला १३ वर्षे झाली होती. स्त्रीबीज तयार होत नव्हते आणि फुटत नव्हते. २०/१०/२००९ ला उपचार सुरु केले आणि १४-१५ महिन्या नंतर ८/०२/२०११ ला गुण आला
 379. सफलता # 379 सौ रत्ना व प्रकाश महाजन, एरंडोल, जि:जळगाव. लग्नाला ३ वर्ष झाली होती. एक ट्यूब ब्लॉक होती. इलाज सुरु केला आणि ११/०२/२०११ ला गुण आला.
 380. सफलता # 380 सौ चारुलता व श्री सुशील प्रेमचंद पाटील, तळवेल, भुसावल , जि:जळगाव. लग्नाला २ वर्ष झाली होती. स्त्रीबीज बाहेर पडत नव्हते. उपचार २७ /०८/२०१० ला सुरु केले आणि ११ /०२/ २०११ ला गुण आला.
 381. सफलता # 381 सौ अनिता व प्रवीण चंपालाल जैन, गणेश कॉलोनी, चोपडा, जि:जळगाव.लग्नाला १२ वर्ष झाली होती.. शुक्राणूंचा प्रॉब्लेम होता. उपचार २० /०८ /२०१० ला सुरु केले आणि ११ /०२ /२०११ ला गुण आला.
 382. सफलता # 382 सौ यामिनी आणि श्री होमाजी नरोत्तम भंगाळे, महाबळ, जळगाव. लग्नाला ४ वर्ष झाली होती. स्त्री बीज बाहेर पडत नव्हते. उपचार २९ /११ /२०१० ला सुरु केले आणि १७/०२ / २०११ ला गुण आला.
 383. सफलता # 383 सौ रीना व श्री गुलाबराव प्रतापराव देवरे, धुळे. लग्नाला ३ वर्ष झाली होती. स्त्रीबीज आणि शुक्रानुंचा प्रॉब्लेम होता. १६ /०७ /२०१० को उपचार सुरु केला आणि १९ /०२ /२०११ ला गुण आला.
 384. सफलता # 384 सौ कृतिका व श्री अविनाश सरोदे चिंचवड, पुणे लग्नाला ४ वर्षे झाली होती. १२ वर्षांची १ मुलगी आहे. ११ /१२ /२०१० ला उपचार सुरु केले आणि १९ /०२ /२०११ ला लगेच गुण आला.
 385. सफलता # 385 सौ योगिता व श्री चंद्रशेखर सुदाम पाटील, आदर्श कॉलोनी, शिंदखेडा, जि:धुळे. . लग्नाला २ वर्ष झाली होती. स्त्रीबीज वाढत नव्हते. १४ /०१ /२०११ ला इलाज सुरु केला आणि २०/०२/२०११ ला गुण आला.
 386. सफलता # 386 सौ सुरेखा व उल्हास हिम्मतराव बाविस्कर, पिम्प्राला, जि:जळगाव. लग्नाला २० वर्ष झाली होती. २१/०९ २०१० ला इलाज सुरु केला आणि २२ /०२ /२०११ ला गुण आला.
 387. सफलता # 387 सौ मनीषा व गणेश नारायण मुदीराज, जालना. लग्नाला १० वर्ष झाली होती.. स्त्रीबिजचा प्रॉब्लेम होता. आणि शुक्राणूंची संख्या कमी होती. २४ /०९ /२०१० ला इलाज सुरु केला आणि २२/०२/२०११ ला गुण आला.
 388. सफलता # 388 सौ मनीषा व प्रकाश दगडूलाल्जी जैन, जिल्हा पेठ, जळगाव. लग्नाला ६ वर्ष झाली होती. उपचार १५/०१/२०११ ला सुरु केले आणि २४ /०२/२०११ ला गुण आला.
 389. सफलता # 389 सौ भारती और श्री जमनादास रामकृष्ण पाटिल,अमळनेर , जि:जळगाव. लग्नाला ४ वर्ष झाली होती. एक ट्यूब ब्लॉक होती. ९-११-२०१० ला इलाज सुरु केला आणि ४-३-२०११ ला गुण आला.
 390. सफलता # 390सौ जाकिरा आणि श्री शकील शेख. धुळे. लग्नाला ८ वर्ष झाली होती. १९-८-२०१० ला उपचार सुरु केले आणि ४-३-२०११ ला गुण आला.
 391. सफलता # 391सौ नम्रता आणि श्री ज्ञानेश्वर विट्ठल पाटिल, चाळीसगाव. जि:जळगाव .लग्नाला ४ वर्ष झाली होती. ३०-१२-२०१० ला उपचार सुरु केले आणि ५-३-२०११ ला गुण आला.
 392. सफलता # 392सौ सोनाली आणि श्री संदीप भिका मोरे, जिजाऊ नगर, अमळनेर, जि:जळगाव .लग्नाला ३ वर्ष झाली होती. ३०-६-२०१० ला उपचार सुरु केले आणि ६-३-२०११ ला गुण आला.
 393. सफलता # 393सौ दीप्ती आणि श्री अविनाश सुरेशराव पवार, पवारवाडा, भडगाव, जि:जळगाव .लग्नाला २ वर्ष झाली होती. स्त्रिबिजचा प्रॉब्लेम होता. गोळ्या घ्याव्या लागत होत्या. ३-८-२०१० ला उपचार सुरु केले आणि १०-३-२०११ ला गुण आला.
 394. सफलता # 394 सौ उषाबाई आणि श्री दत्तात्रय विनायक पाटिल, कापडणे, जि:धुळे .लग्नाला १३ वर्ष झाली होती.. ११-९-२०१० ला उपचार सुरु केले आणि ११-३-२०११ ला गुण आला.
 395. सफलता # 395 सौ रेखा आणि श्री रविन्द्र हिलाल पाटिल, खापरखेडा, अमळनेर, जि:जळगाव .लग्नाला ३ वर्ष झाली होती. स्त्रीबिजचा प्रॉब्लेम होता. ३०-६-२०१० ला उपचार सुरु केले आणि १६-३-२०११ ला गुण आला.
 396. सफलता # 396 सौ कल्पनाबाई आणि श्री प्रकाश विट्ठल सोनवने, पाश्ते, शिंदखेडा , जि:धुळे .लग्नाला ८ वर्ष झाली होती. शुक्राणुंची कमतरता होती. १९-१-२०११ ला उपचार सुरु केले आणि २५-३-२०११ ला गुण आला.
 397. सफलता # 397सौ कविता आणि श्री गोकुल वसंतराव पाटिल, नवाग्राम, उधना, जि:सूरत.लग्नाला ५ वर्ष झाली होती. शुक्राणुंची कमतरता होती. २८-११-२०१० ला उपचार सुरु केले आणि २५-३-२०११ ला गुण आला.
 398. सफलता # 398 सौ अर्चना आणि श्री विजय गोकुल पाटिल, वारूल, शिरपुर, जि:धुळे .लग्नाला ५ वर्ष झाली होती. डिम्ब ग्रंथिचा प्रॉब्लेम होता.२६-२-२०११ ला उपचार सुरु केले आणि २८-३-२०११ ला गुण आला.
 399. सफलता # 399 सौ मनीषा आणि श्री मधुकर फुल्ला पाटिल. अजनाल, शिरपुर, जि:धुळे .लग्नाला ७ वर्ष झाली होती. शुक्राणुचा प्रॉब्लेम होता. १८-२-२०११ ला उपचार सुरु केले आणि ३०-३-२०११ ला गुण आला.
 400. /li>
 401. <